ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงข้อแข็งเหล็กกระนาบโดยใช้วิธีงานเสมือน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงข้อแข็งเหล็กกระนาบโดยใช้วิธีงานเสมือน
นักวิจัย : ชาญชัย อิงคณิสร
คำค้น : OPTIMUM DESIGN , RIGID FRAME , VIRTUAL WORK , SENSITIVITY INDEX
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสม สำหรับโครงข้อแข็งด้วยวิธีงานสมมุติ โดยมีการเปลี่ยนตำแหน่ง หน่วยแรง การโก่งเดาะและอัตราส่วนความชะลูดเป็นเกณฑ์ในการออกแบบค่าดัชนีความไวซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสำคัญขององค์อาคารนั้นต่อการเปลี่ยนตำแหน่งสามารถหาได้โดยวิธีงานสมมุติ การปรับเพิ่มหรือลดขนาดขององค์อาคารจะพิจารณาจากค่าดัชนีความไวนี้ โดยจะเพิ่มขนาดให้องค์อาคารที่มีค่าดัชนีความไวสูงและลดขนาดขององค์อาคาร สำหรับองต์อาคารที่มีดัชนีความไวตำ่ ในทางทฤษฏีการคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อทุกองค์อาคารมีค่าดัชนีความไวเท่ากัน แต่ในทางปฎิบัติขนาดขององค์อาคารจะต้องคำนึงถึงกำลังความสามารถในการรับน้ำหนักและอัตราส่วนความชะลูดที่กำหนดโดยมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ ดังนั้นหลังจากการลู่เข้าสู่คำตอบ จะนำโครงข้อแข็งมาตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน AISC/ASD 1989 และทำการปรับขนาดขององค์อาคารตามความจำเป็น ผลการวิจัยพบว่าวิธีงานสมมุติสามารถนำมาใช้ในการคำนวณออกแบบที่เหมาะสมสำหรับโครงข้อแข็งระนาบ โดยเฉพาะในโครงสร้างที่มีความสูงหรือความชะลูดมาก การคำนวณออกแบบโดยวิธีดังกล่าวจะให้ขนาดหน้าตัดที่เหมาะสม ปลอดภัย และการเปลี่ยนตำแหน่งมากที่สุดมีค่าไม่เกินค่าที่ยอมให้ตามข้อกำหนด

บรรณานุกรม :
ชาญชัย อิงคณิสร . (2539). การออกแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงข้อแข็งเหล็กกระนาบโดยใช้วิธีงานเสมือน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญชัย อิงคณิสร . 2539. "การออกแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงข้อแข็งเหล็กกระนาบโดยใช้วิธีงานเสมือน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญชัย อิงคณิสร . "การออกแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงข้อแข็งเหล็กกระนาบโดยใช้วิธีงานเสมือน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ชาญชัย อิงคณิสร . การออกแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงข้อแข็งเหล็กกระนาบโดยใช้วิธีงานเสมือน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.