ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวัน ในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวัน ในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก
นักวิจัย : รัชณิดา ชำนาญมนต์
คำค้น : EFFECTIVENESS , TUNG-SAENG-TA-WAN , ENVIRONMENTALCONCERVATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเปิดรับชมรายการ "ทุ่งแสงตะวัน" ตลอดการเพิ่มความรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลัอมของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กับนักเรียนในเขตชนบท 2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มความรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมกับตัวแปรทางด้าน เพศ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กับนักเรียนในเขตชนบท ที่มีต่อรายการ "ทุ่งแสงตะวัน" การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์ โดยจะนำเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการหาค่า chi-square ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมีความรู้เรื่องการอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่านักเรียนในเขตชนบท ทั้งก่อนและหลังการเปิดรับชมรายการ แต่นักเรียนในเขตชนบทมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังการเปิดรับชมรายการดีกว่านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับการเพิ่มความรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนทั้งสองกลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรทางด้านเพศ อาชีพของมารดา ฐานะทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกเว้นตัวแปรด้านอาชีพของบิดา ที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร คิดว่าเป็นรายการที่ดีมีประโยชน์ ทำให้ได้รับความรู้และทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแต่ควรปรับปรุงในด้านภาษาของตัวแสดง และมีพิธีกรวัยรุ่นเพิ่มขึ้นตลอดจนการเพิ่มเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครส่วนนักเรียนในเขตชนบทคิดว่าเป็นรายการที่ดีและมีประโยชน์ได้รับความรู้และความสนุกสนาน ทำให้เกิดความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมในภูมิลำเนาของตนเองตลอดจนมีความชื่นชอบในตัวพิธีกรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรายการและต้องการให้เพิ่มเนื้อหาสิ่งแวดล้อมในเขตชนบท โดยเฉพาะเรื่องราวระหว่างเด็กกับสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
รัชณิดา ชำนาญมนต์ . (2539). ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวัน ในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชณิดา ชำนาญมนต์ . 2539. "ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวัน ในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชณิดา ชำนาญมนต์ . "ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวัน ในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
รัชณิดา ชำนาญมนต์ . ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวัน ในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.