ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนาและความทันสมัย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนาและความทันสมัย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : มณฑาวดี พูลเกิด
คำค้น : MASS MEDIA , BELIEF , MODERN , STUDENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000458
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนา การเปิดรับสื่อมวลชน และความทันสมัย ผลการวิจัยพบว่า 1. ในเรื่องของความเชื่อทางศาสนา และตัวแปรอื่น ๆพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความเชื่อทางศาสนากับสภาพแวดล้อมในครอบครัว และความเชื่อทางศาสนากับความใกล้ไกลศาสนา แต่พบว่าระหว่างความเชื่อและความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาไม่มีความสัมพันธ์กัน 2. ในเรื่องของการเปิดรับสื่อมวลชน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชนกับความทันสมัยในระดับบุคคล และการเปิดรับรายการธรรมะทางสื่อมวลชนกับความเชื่อทางพุทธศาสนา แต่พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ความเชื่อทางศาสนากับการเปิดรับสื่อมวลชน 3. ในเรื่องความทันสมัยในระดับบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กันทั้งระหว่างความทันสมัยกับความเชื่อทางศาสนาของนิสิตนักศึกษา และความทันสมัยกับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา

บรรณานุกรม :
มณฑาวดี พูลเกิด . (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนาและความทันสมัย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มณฑาวดี พูลเกิด . 2539. "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนาและความทันสมัย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มณฑาวดี พูลเกิด . "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนาและความทันสมัย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
มณฑาวดี พูลเกิด . ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนาและความทันสมัย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.