ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว
นักวิจัย : ชนิดา วิบูลย์กิจวรกุล
คำค้น : PRIME TIME TELEVISION DRAMA PRODUCER , BRAND IDENTITY , BRAND PERFORMANCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจถึงเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว และเพื่อศึกษาถึงบทบาทของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าวที่มีต่อผู้ชมละครโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ และผู้อุปถัมภ์รายการ ผลของการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าวพ.ศ. 2539 พบว่า ตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าวแต่ละตราสินค้าจะมีเอกลักษณ์ของตราสินค้าเป็นของตนเอง ซึ่งจะแตกต่างไปตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของเอกลักษณ์ของตราสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สภาวะแวดล้อม การสื่อสาร และพฤติกรรม อันจะนำไปสู่แนวความคิดหลักของเอกลักษณ์ของแต่ละตราสินค้า อย่างไรก็ตาม เอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าวดังกล่าวยังไม่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ผลของการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ กลุ่มตัวแทนสถานีโทรทัศน์และกลุ่มผู้อุปถัมภ์รายการ ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว พบว่า ตราสินค้ามีบทบาทต่อผู้ชมละครโทรทัศน์ในเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ การเปิดรับชมซ้ำ และการสร้างภาพลักษณ์และในส่วนของสถานีโทรทัศน์นั้น ตราสินค้ามีบทบาทต่อสถานีโทรทัศน์ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดรับตราซ้ำ และการสร้างภาพลักษณ์อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้อุปถัมภ์รายการนั้นตราสินค้าไม่มีบทบาทต่อผู้อุปถัมภ์รายการแต่อย่างใด

บรรณานุกรม :
ชนิดา วิบูลย์กิจวรกุล . (2539). การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชนิดา วิบูลย์กิจวรกุล . 2539. "การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชนิดา วิบูลย์กิจวรกุล . "การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ชนิดา วิบูลย์กิจวรกุล . การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.