ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลวิทยาพยาบาล?สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลวิทยาพยาบาล?สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : ?????วรรณพร?อรรถธรรมสุนทร
คำค้น : EDUCATIONAL SUPERVISION , ACADEMIC AFFAIR PERFORMANCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

?? การวัจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร?ศึกษาระดับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข?กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ?อาจารย์พยาบาลที่สุ่มแบบแบ่งชั้น?โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหารและการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลส่งไปจำนวน?387?ฉบับ?ได้รับคืน?380?ฉบับ?คิดเป็นร้อยละ?98.14?วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต?ส่วนเบียงเบนมาตรฐานสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยรวมและรายด้าน ?? ผลการวิจัยพบว่า? ?? 1.?การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลอยู่ในระดับน้อย?ตามลำดับในด้านต่อไปนี้ด้านการพัฒนาวิชาการบุคลากร?(อาจารย์)?ด้านการประเมินผลการสอน?ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน?ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม????? 2.?การปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลตามการรายงานของอาจารย์พยาบาลอยู่ในระดับมาก?ตามลำดับในด้านต่อไปนี้?ด้านการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ?ด้านหลักสูตร?ด้านการจัดการเรียนการสอน?ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา?ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม????? 3.?การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล?อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ?.001

บรรณานุกรม :
?????วรรณพร?อรรถธรรมสุนทร . (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลวิทยาพยาบาล?สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
?????วรรณพร?อรรถธรรมสุนทร . 2539. "ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลวิทยาพยาบาล?สังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
?????วรรณพร?อรรถธรรมสุนทร . "ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลวิทยาพยาบาล?สังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
?????วรรณพร?อรรถธรรมสุนทร . ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาลวิทยาพยาบาล?สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.