ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม
นักวิจัย : สนิท หอกคำ
คำค้น : CONDOMINIUM , ADMINISTRATION , ATTITUDES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000857
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ สังคม การประเมินการบริหารหลังการขาย และความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดที่มีต่อการบริหารหลังการขาย ระหว่างโครงการเคหะชุมชนหลักสี่และโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียมมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กับเป็นการวิจัยเชิงสำรวจผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนทั้งหมดจากการวิจัยพบว่า 1.) ลักษณะการครอบครองห้องชุดของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนหลักสี่มีการเช่ามากกว่าซื้อ ส่วนโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียมมีการซื้อมากกว่าการเช่า 2.) รายได้และอัตราการผ่อนชำระห้องชุดพักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนหลักสี่มีรายได้ครัวเรือน และอัตราการชำระห้องชุดสูงกว่าโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียม 3.) อาชีพและการศึกษาในโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน และมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียมผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค้าขายส่วนตัว และรับจ้างโดยมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 4.) ความสัมพันธ์ระหว่างที่พักกับแหล่งที่ทำงานและระยะเวลาเดินทางทั้งสองโครงการพบว่าส่วนใหญ่แหล่งที่ทำงานในกรุงเทพชั้นกลางและชั้นใน มีระยะเวลาในการเดินทาง 1 - 2 ชั่วโมง 5.) ยานพาหนะในการเดินทางผู้อยู่อาศัยทั้งสองโครงการเดินทางโดยบริการของสาธารณะเป็นส่วนใหญ่6.) จำนวนผู้อยู่อาศัยต่อหน่วยทั้งสองโครงการมีจำนวนประมาณ 2 - 3 คน และมีระยะเวลาการอยู่อาศัยระหว่าง1 - 3 ปี ด้านบริหารหลังการขายของโครงการพบว่า โครงการเคหะชุมชนหลักสี่มีการบริหารหลังการขายในปัจจัยพื้นฐานได้ดีกว่าโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียม 5 รายการได้แก่1.) ด้านสาธารณูปโภค 2.) ด้านความปลอดภัย 3.) ด้านบริการความสะอาด 4.) การบริการซ่อมบำรุงภายนอกอาคาร 5.) การซ่อมบำรุงภายในอาคาร โครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียมมีการบริหาร ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และจัดการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ดีกว่าโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ ด้านความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย พบว่าโครงการเคหะชุมชนหลักสี่มีความพึงพอใจในการบริหารหลังการขายสูงกว่าโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียม 8 รายการได้แก่ 1.) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2.) ความปลอดภัย 3.) บริการความสะอาด 4.)การดูแลซ่อมบำรุงภายนอกอาคาร 5.) การดูแลซ่อมบำรุงภายในอาคาร 6.) กฎระเบียบที่อยู่อาศัย 7.) การจัดเก็บค่าบำรุงส่วนกลาง และ 8.) การบริการอำนวยความสะดวกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการและความพึงพอใจพบว่า 1.)สภาพแวดล้อม 2.) ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 3.)คุณภาพของผู้อยู่อาศัย 4.) ราคาค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งผู้อยู่อาศัยและโครงการทั้ง 2 โครงการมีความแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สนิท หอกคำ . (2539). การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สนิท หอกคำ . 2539. "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สนิท หอกคำ . "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
สนิท หอกคำ . การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.