ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีโดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีโดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ
นักวิจัย : อานุภาพ พานิชผล
คำค้น : MONITORING , CORAL COMMUNITY , UNDERWATERPHOTOGRAMMETRY , STRUCTURAL CHANGE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีโดยการถ่ายภาพใต้น้ำได้ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2538 ถึงเดือนกรกฎาคม 2539ในบริเวณสถานี A C และ D ซึ่งเป็นสถานีเดิมในการศึกษาของโครงการวิจัยร่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยริวกิวประเทศญี่ปุ่น พบองค์ประกอบของปะการังในบริเวณนี้เมื่อแยกออกตามรูปแบบปะการังมีชีวิต ปะการังตายบริเวณพื้นหินและทรายและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปะการังพบว่าสถานี A และ C มีเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตมากที่สุด โดยมีค่าอยู่ในช่วง 48.17 ถึง 53.85 และ47.74 ถึง 72.64 ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์ของปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้นตามระดับความลึก ส่วนที่สถานี D มีเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมปะการังมีชีวิตน้อยมีค่า 10.8 ถึง 21.3 ส่วนองค์ประกอบของปะการังเมื่อแยกตามรูปแบบปะการัง 4 แบบคือ แบบก้อน แบบช่อ แบบแผ่น และแบบโต๊ะ พบว่าปะการังในรูปแบบก้อนมีพื้นที่ครอบคุลมมากที่สุดในทุกสถานี เมื่อศึกษาองค์ประกอบปะการังพบทั้งสิ้น 14 ชนิดโดยมีปะการัง Porites spp. เป็นกลุ่มเด่นซึ่งเป็นปะการังชนิดนี้จัดเป็นปะการังแบบก้อนรองลงมาได้แก่ Pavona spp. และ Pocillopora spp. ปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนขององค์ประกอบของปะการังในบริเวณนี้โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมของปะการังมีชีวิตและปะการังตายปะการังรูปแบบต่าง ๆ และชนิดของปะการังได้แก่ สถานีและความลึก ส่วนการศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณเกาะค้างคาวพบว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความเห็น ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำและค่าความเป็นกรดด่างมีค่าใกล้เคียงกันทุกสถานีและตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษาอัตราการตกตะกอนในบริเวณนี้มีปริมาณสูงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือสิงหาคมในทุกสถานีเนื่องจากเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งบริเวณสถานี C มีค่าสูงสุดโดยมีค่าเท่ากับ 110.60+(,-)16.07 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน จากการเปรียบเทียบเทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำกับวิธีการอื่น สามารถสรุปได้ว่าการถ่ายภาพใต้น้ำสามารถใช้ได้ดีในการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังซึ่งมีการกำหนดจุดถาวร วิธีการนี้มีความละเอียดและแม่นยำเหมาะสมสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มปะการังในระยะยาว

บรรณานุกรม :
อานุภาพ พานิชผล . (2539). การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีโดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อานุภาพ พานิชผล . 2539. "การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีโดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อานุภาพ พานิชผล . "การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีโดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
อานุภาพ พานิชผล . การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีโดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.