ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับกรมตำรวจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับกรมตำรวจ
นักวิจัย : จิรุจจ์ พรหโมบล
คำค้น : WAN , POLICE DEPARTMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001260
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปฏิบัติงานในภาระกิจของกรมตำรวจนั้นเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศซึ่งจะมีทั้งงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานด้าน การบริการ การปฏิบัติงานเพื่อจะให้บรรลุผลสมตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยข้อมูลเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง แหล่งข้อมูลที่สำคัญของกรมตำรวจได้แก่สถานีตำรวจต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในปัจจุบันนี้ สถานีตำรวจต่างๆจะมีการเก็บข้อมูลด้วยเอกสารและไม่สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ กันได้โดยรวดเร็ว ดังนั้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสถานี ตำรวจต่างๆ จึงยังไม่สามารถใช้ข้อมูลข้ามท้องที่ได้โดยง่าย วิทยานิพนธ์นี้ได้ทำการออกแบบเครือข่ายบริเวณกว้างสำหรับกรมตำรวจเพื่อ ที่จะนำไปใช้เป็นโครงสร้างหลักในการสื่อสารข้อมูลของกรม สามารถสนับสนุนการรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากสถานีตำรวจต่าง ๆ ไปยังศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศได้การออกแบบนี้ได้เน้นด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย โดยในกรุงเทพมหานครได้เชื่อมโยงสถานีตำรวจต่าง ๆ กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยวงจรความเร็ว64 กิโลบิตต่อวินาที และเชื่อมโยงกองบัญชาการตำรวตจนครบาลกับศุนย์ข้อมูลข้อสนเทศด้วยวงจรความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที การเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆเช่นกองทะเบียน กองบังคับการตำรวจจราจรกลางกับศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศด้วยวงจรความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที ส่วนในต่างจังหวัดนั้นเชื่อมโยงสถานีตำรวจภูธรต่างๆกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดด้วยวงจรสายโทรศัพท์ผ่านโมเด็มความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที เชื่อมโยงกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกับตำรวจภูธรภาคด้วยวงจรความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที เชื่อมโยงตำรวจภูธรภาคกับศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศและตำรวจภูธรภาคอื่น ๆ ด้วยวงจร 64 กิโลบิตต่อวินาที สำหรับภายในบริเวณกรมตำรวจมีการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ กับศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศด้วยเครือข่ายท้องถิ่นวงจรความเร็ว 100 เมกกะบิตต่อวินาที อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของกรมตำรวจต่อไป

บรรณานุกรม :
จิรุจจ์ พรหโมบล . (2538). การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับกรมตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรุจจ์ พรหโมบล . 2538. "การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับกรมตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรุจจ์ พรหโมบล . "การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับกรมตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
จิรุจจ์ พรหโมบล . การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับกรมตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.