ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครือข่ายเฉพาะที่กับเครือข่ายระยะไกล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครือข่ายเฉพาะที่กับเครือข่ายระยะไกล
นักวิจัย : ชาญ อาริยะกุล
คำค้น : ELECTRONIC MAIL , E-MAIL , LAN , WAN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001249
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาในการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครือข่ายเฉพาะที่กับเครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาการรวมระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย สำหรับงานวิจัยนี้ได้มุ่งศึกษาและออกแบบระบบเครือข่ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รวมสำหรับมหาวิทยาลัยโดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 3 ส่วนคือ เครือข่ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับมหาวิทยาลัย เครือข่ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับคณะหรือสถาบัน และเครือข่ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน การเชื่อมโยงเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะใช้โปรโคคอลทีซีพี/ไอพีเป็นโปรโตคอลในการรับส่งข้อมูล และใช้โปรโตคอลการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายหรือเอสเอ็มทีพีเป็นโปรโตคอลสำหรับการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครือข่าย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครือข่าย คือ จำนวนผู้ใช้ งานในระบบ จำนวนโพสต์ออฟฟิศ วิธีการเข้าถึงระบบ และประสิทธิภาพในการทำ งานของระบบเมล์เกตเวย์

บรรณานุกรม :
ชาญ อาริยะกุล . (2538). การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครือข่ายเฉพาะที่กับเครือข่ายระยะไกล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญ อาริยะกุล . 2538. "การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครือข่ายเฉพาะที่กับเครือข่ายระยะไกล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญ อาริยะกุล . "การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครือข่ายเฉพาะที่กับเครือข่ายระยะไกล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ชาญ อาริยะกุล . การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครือข่ายเฉพาะที่กับเครือข่ายระยะไกล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.