ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง
นักวิจัย : ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
คำค้น : PINEAPPLE , EFFICIENCY , PRODUCTIVITY , WORK STUDY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการเตรียมและการแปรรูปสับปะรด จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ได้แก่ ปัญหาลูกสับปะรดที่มีตำหนิที่สามารสังเกตได้จากภายนอกปัญหาลูกสับปะรดที่มีตำหนิจากการทำงานของเครื่องปอกตลอดจนวิธีการเจียนตกแต่ง การจิกตาและการบรรจุสับปะรดชิ้นแว่น ซึ่งงานวิจัยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆข้างต้น โดยการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการตรวจสอบเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาศัยหลักการศึกษาการทำงาน (Work study) เพื่อปรับปรุงวิธีการเจียนตกแต่ง การจิกตาและการบรรจุสับปะรดชิ้นแว่น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้นำไปสู่การปรับปรุงอัตราผลผลิตสับปะรด ผลการศึกษาและปรับปรุงพบว่า ปริมาณลูกสับปะรดที่มีตำหนิที่สามารถสังเกตได้จากภายนอกทั้งหมดเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 32.60 เป็น ร้อยละ15.28 ของปริมาณลูกสับปะรดที่นำเข้า หรือลดลงร้อยละ 53.13 ของปริมาณลูกสับปะรดที่มีตำหนิในอดีต ปริมาณลูกสับปะรดที่มีตำหนิจากการทำงานของเครื่องปอกเปลือกเฉลี่ยลดลงร้อยละ 32.23 ส่วนอัตราการเจียนตกแต่ง(ลูก/นาที,ลูก/คน,ลูก/คน-นาที)เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75,1823 และ12.10 ตามลำดับ นอกจากนี้อัตราผลผลิตสับปะรดด้านวัตถุดับ(กก./ตัน)ด้านแรงงาน(กก./คน) ด้านแรงงานและวัตถุดิบ(กก./คน-ตัน)เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.03,32.36และ21.03 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . (2538). การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . 2538. "การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . "การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.