ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก
นักวิจัย : สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา
คำค้น : RECOGNITION , SYSTACTIC , THAIPRINTED CHARCTER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001071
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาอัลกรอริทึมต้นแบบที่สามารถนำไปใช้การรู้จำสายอักษรตัวพิมพ์ไทยเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูล ของตัวอักษร ตามมาตรฐานภาษาไทยของ สมอ โดยตัวอักษรที่จะนำมาทดสอบจะเป็นตัวอักษรแบบ EucrosiaUPC ขนาด 18 points สำหรับระบบการรู้จำสายอักษรตัวพิมพ์ไทยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำ คัญคือ ขั้นตอนการแยกกลุ่มของข้อมูลภาพโดยใช้เทคนิคการหาขอบภาพ การจัด เรียงตัวอักษรโดยใช้วิธีการพิจารณาเส้นฐานและขนาดตัวอักษร ขั้นตอนการรู้จำตัว อักษรโดยใช้วิธีซินแทกติก (สนธยา,2537) ผลการทดลองซึ่งใช้สายตัวอักษร 150 สายรวม 1,974 ตัวอักษร พบว่า เมื่อนำภาพตัวอักษรที่ต้องการรู้จำนำมาทดสอบกับระบบการรู้จำที่พัฒนาขึ้นนั้น สา มารถที่จะรู้จำสายอักษรเหล่านั้นได้ โดยผลของการรู้จำสำหรับการวิจัยนี้มีอัตราการ รู้จำ 92.70% ไม่สามารถรู้จำได้ 2.90% และรู้จำผิด 4.40%

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา . (2538). การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา . 2538. "การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา . "การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา . การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.