ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำเสียงพูดตัวเลขไทยโดยไม่ขึ้นต่อผู้พูดโดยการใช้ไดนามิกไทม์วาร์ปปิง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำเสียงพูดตัวเลขไทยโดยไม่ขึ้นต่อผู้พูดโดยการใช้ไดนามิกไทม์วาร์ปปิง
นักวิจัย : ระพีพัฒน์ เพ็ญศิริ
คำค้น : SPEAKER-INDEPENDENT , THAI NUMERICAL , VOICE RECOGNITION , DYNAMIC TIME WARPING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรู้จำตัวเลขไทยแบบไม่ขึ้นต่อผู้พูด โดยใช้ไดนามิกไทม์วาร์ปิงการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงเพื่อหารูปแบบจะใช้เป็นคำเดี่ยว โดยการใช้ดีสคีตทรานส์ฟอร์มของเสียงในแต่ละเฟรม จากนั้นทำหาพารามิเตอร์ ของรูปแบบของคำนั้น ๆ จากนั้นทำการคำนวณหา distance ระหว่างแบบทดสอบ (test pattern) กับแบบอ้างอิง (reference pattern) ผลการศึกษาด้วยวิธีการที่นำเสนอนี้ โดยทำการทดสอบบนเครื่อง IBM PC /AT compatible โดยอัตราการรู้จำของเสียงตัวเลขไทย 0 - 9 โดยไม่ขึ้นต่อผู้ พูดจะมีค่าเป็น 79.25% และอัตราความถูกต้องภายในกลุ่มที่ใช้สร้างแบบอ้างอิงจำ นวน 20 คน จำนวน 600 คำ จะได้ 87.17% และอัตราการรู้จำของเสียงตัวเลข ไทย 0 - 9 "สิบ", "เอ็ด", "ยี่", "ร้อย", "พัน", "หมื่น", "แสน", และ "ล้าน" โดยไม่ขึ้นต่อผู้พูดภายในกลุ่มที่สร้างแบบอ้างอิงจำนวน 20 คน จำนวน 1080 คำ จะได้ 74.07% ผลการรู้จำเสียงพูดที่ดีจะขึ้นกับการเลือกใช้พารามิเตอร์ ในการแทนเสียงพูด และจะเห็นได้ว่าการนำเอาไดนามิกไทม์วาร์ปปิงมาใช้ร่วมกับ เทคนิคนี้นั้นเหมาะกับการรู้จำเสียงที่ไม่มากแบบ

บรรณานุกรม :
ระพีพัฒน์ เพ็ญศิริ . (2538). การรู้จำเสียงพูดตัวเลขไทยโดยไม่ขึ้นต่อผู้พูดโดยการใช้ไดนามิกไทม์วาร์ปปิง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ระพีพัฒน์ เพ็ญศิริ . 2538. "การรู้จำเสียงพูดตัวเลขไทยโดยไม่ขึ้นต่อผู้พูดโดยการใช้ไดนามิกไทม์วาร์ปปิง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ระพีพัฒน์ เพ็ญศิริ . "การรู้จำเสียงพูดตัวเลขไทยโดยไม่ขึ้นต่อผู้พูดโดยการใช้ไดนามิกไทม์วาร์ปปิง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ระพีพัฒน์ เพ็ญศิริ . การรู้จำเสียงพูดตัวเลขไทยโดยไม่ขึ้นต่อผู้พูดโดยการใช้ไดนามิกไทม์วาร์ปปิง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.