ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คานที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุนรับแรงเฉือน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คานที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุนรับแรงเฉือน
นักวิจัย : สมพร หนองผือ
คำค้น : SHEAR STUDS , SLAB-COLUMN CONNECTION , PUNCHING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001053
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คานที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน การทดสอบกระทำบนแผ่นพื้นบริเวณจุดต่อภายในของเสาและพื้น โดยมีช่องเปิดรอบหัวเสาในลักษณะที่สมมาตรและนำหมุดรับแรงเฉือนมาจัดวางรอบหัวเสาในลักษณะที่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า หมุดรับแรงเฉือนสามารถใช้เป็นเหล็กเสริมรับแรงเฉือนและสามารถเพิ่มกำลังแรงเฉือนของจุดต่อพื้นและเสาได้ การจัดวางหมุดรับแรงเฉือนรอบหัวเสาและช่องเปิดควรจัดให้มีลักษณะที่สมมาตรรอบหัวเสาและควรจัดให้มีเส้นรอบรูปของหน้าตัดวิกฤตรอบเหล็กเสริมรับแรงเฉือนตัวนอกสุดให้มากที่สุด การทดสอบในแผ่นพื้นที่ไม่เสริมเหล็กรับแรงเฉือน พบว่าความชันของแนวแตกร้าว ณ จุดวิบัติจะทำมุมประมาณ 25 องศาเซลเซียส กับแนวราบส่วนในแผ่นพื้นที่เสริมด้วยเหล็กเสริมรับแรงเฉือนความชันของแนวแตกร้าวในบริเวณที่เสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือนจะทำมุมประมาณ 30 องศาเซลเซียส-45 องศาเซลเซียส และการเกิดวิบัติที่บริเวณรอบนอกเหล็กเสริมรับแรงเฉือนโดยที่มีมุมของแนวแตกร้าวประมาณ 25 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่าหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่ระยะ d/2 จากขอบเสาจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2.245(...) ถึง 2.229(...) ซึ่งมีค่าที่ใกล้เคียงกับหน่วยแรงเฉือนที่เสนอโดย A.Ghali

บรรณานุกรม :
สมพร หนองผือ . (2538). การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คานที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุนรับแรงเฉือน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร หนองผือ . 2538. "การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คานที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุนรับแรงเฉือน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร หนองผือ . "การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คานที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุนรับแรงเฉือน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สมพร หนองผือ . การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คานที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุนรับแรงเฉือน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.