ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรงตามขั้นตอนการก่อสร้าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรงตามขั้นตอนการก่อสร้าง
นักวิจัย : ชาติชาย ศรีศรัณยา
คำค้น : TIME DEPENDENT , PRESTRESSED CONCRETE , STAGE CONSTRUCTION , CREEP
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มุ่งที่จะพัฒนาโปรมแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรงตามขั้นตอนการก่อสร้าง โดยพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจากการคืบ (Creep) และการหดตัว (Shrinkage) ของคอนกรีต รวมทั้งการเสื่อมลดแรงดึง (Prestress Loss) ของเหล็กเสริมแรงดึงสูง แบบจำลองชิ้นส่วนของโครงสร้างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ครอบคลุมชิ้นส่วนที่มีขนาดคงที่ ชิ้นส่วนที่มีขนาดไม่คงที่ที่มีหน้าตัดลาดเอียงเชิงเส้นและชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง ความเครียดจากการคืบถูกสมมติให้แปรโดยตรงกับหน่วยแรงที่คงค้างการวิเคราะห์โครงสร้างใช้หลักการของการแก้ปัญหาความเครียดเริ่มแรก (Initial Strain Problem) โดยวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง (Displacement Method)และใช้หลักการของโมดูลัสเทียบเท่าปรับแก้อายุ (Age-Adjusted EffectiveModulus Method) ในการคำนวณสติฟเนสของโครงสร้างในช่วงเวลาที่พิจารณา จากตัวอย่างโครงสร้างที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณด้วย วิธีแรง (Force Method) พบว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกัน ผลการปรับกระจายของแรงภายในชิ้นส่วนในระยะยาวอาจมีค่าสูงมากถึงร้อยละ 80 ในกรณีที่ชิ้นส่วนของโครงสร้างทำจากวัตถุต่างชนิดกัน เช่น เหล็กกับคอนกรีต นอกจากนี้การก่อสร้างโครงสร้างเป็นขั้นตอนตามเวลา มีผลทำให้ชิ้นส่วนเกิดการคืบหรือการหดตัวไม่พร้อม กัน ทำให้เกิดการปรับกระจายของแรงภายในชิ้นส่วนตามเวลา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงในอาคารสำคัญ

บรรณานุกรม :
ชาติชาย ศรีศรัณยา . (2538). การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรงตามขั้นตอนการก่อสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาติชาย ศรีศรัณยา . 2538. "การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรงตามขั้นตอนการก่อสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาติชาย ศรีศรัณยา . "การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรงตามขั้นตอนการก่อสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ชาติชาย ศรีศรัณยา . การวิเคราะห์เชิงเวลาของโครงข้อแข็งระนาบคอนกรีตอัดแรงตามขั้นตอนการก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.