ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : อัญชลี วิสิทธิ์วงษ์
คำค้น : ORGANIZATIONAL CULTURE , NURSING DEPARTMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การฝ่าย การพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกเป็นรายลักษณะ คือ ลักษณะสร้างสรรค์ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว และเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 49โรงพยาบาล มีพยาบาลวิชาชีพทุกระดับเป็นผู้ให้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 97คน เครื่องมือที่ใช้ รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลวัฒนธรรมองค์การที่วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แนวลึกมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน15 ท่าน แบบสอบที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา, ความเที่ยงโดยการหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟและทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี เชฟเฟ ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ 1. วัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำแนกตามรายลักษณะ คือ ลักษณะสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชาอยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะตั้งรับ-ก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก 2. วัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยรวมในลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชาและลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
อัญชลี วิสิทธิ์วงษ์ . (2538). การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัญชลี วิสิทธิ์วงษ์ . 2538. "การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัญชลี วิสิทธิ์วงษ์ . "การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
อัญชลี วิสิทธิ์วงษ์ . การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.