ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ของหัวหน้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาล ของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ของหัวหน้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาล ของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปรานอม ฉิมอินทร์
คำค้น : ACTIVITIES , NURSING PERSONNEL DEVELOPMENT , HEAD NURSES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง การได้รับการอบรมทางการบริหาร สังกัดของ โรงพยาบาล และการมีส่วนร่วมในการบริหาร กกลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้าหอผู้ป่วยจากโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร 5 แห่งจำนวน 193 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบตรวจสอบ รายการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมมาตราฐาน ทดสอบค่าที ค่าเอฟและทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. หัวหน้าหอผู้ป่วย ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมในกิจกรรมการปฐมนิเทศด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการบริหารงาน ด้านการวิจัยทางการพยาบาล อยู่ในระดับมากปฏิบัติกิจกรรม การฝึกอบรมและการจัดแหล่งบริการความรู้ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. หัวหน้าหอผู้ป่วย ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีการปฏิบัติกิจกรรมการปฐมนิเทศการฝึกอบรม การจัดแหล่งบริการความรู้ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. หัวหน้าหอผู้ป่วย ที่เคยได้รับการอบรมทางการบริหารการพยาบาล มีการปฏิบัติกิจกรรม การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การจัดแหล่งบริการความรู้ทุกด้านแตกต่างกับหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. หัวหน้าหอผู้ป่วย ที่มีสังกัดต่างกันและมีส่วนรวมในการบริการแตกต่างกัน มีการปฏิบัติกิจกรรมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การจัดแหล่งบริการความรู้ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. หัวหน้าหอผู้ป่วย รายงานปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรพยาบาลอยู่ในระดับมาก 2 ปัญหาคือ จำนวนบุคลากรขาด มีผลกระทบต่อการจัด ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และขาดงบประมาณในการจัดซื้อ หนังสือ ตำรา เอก สารทางวิชาการ

บรรณานุกรม :
ปรานอม ฉิมอินทร์ . (2538). การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ของหัวหน้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาล ของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรานอม ฉิมอินทร์ . 2538. "การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ของหัวหน้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาล ของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรานอม ฉิมอินทร์ . "การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ของหัวหน้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาล ของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ปรานอม ฉิมอินทร์ . การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ของหัวหน้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาล ของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.