ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว,อุบัติการโรคอุจจาระ ร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของทารกอายุ 0-4 เดือน ที่ จังหวัดมอแรงประเทศเนปาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว,อุบัติการโรคอุจจาระ ร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของทารกอายุ 0-4 เดือน ที่ จังหวัดมอแรงประเทศเนปาล
นักวิจัย : ลักษมี ไร
คำค้น : BREAST FEEDING , INFANTS , WEIGHT GAIN , DIARPHOEA , ACUTERESPIRATORY TRACT INFECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบไปข้างหน้า วัตถุประสงค์การศึกษา : 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของทารกที่เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวกับทารกที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวในช่วงอายุ 0-4 เดือน 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างในจำนวนครั้งของการเกิดโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันของทารกที่เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวกับทารกที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวในช่วงอายุ 0-4 เดือน วิธีการศึกษา : ได้ทำการศึกษาทารกแรกเกิด 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ทารกที่เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวจำนวน 50 ราย กลุ่มที่ 2 ทารกที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวจำนวน 50 ราย ในชุมชนบิรีถนาการ์,อำเภอมอแรง,ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 15 เมษายน จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538มารดาของทารกได้รับการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นทารกได้รับการติดตามศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 เดือน เกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น,จำนวนครั้งของการเป็นโรค อุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ผลการศึกษา : พบว่าบิดาและมารดาทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะประชากรคล้ายกัน และทารกทั้ง 2 กลุ่มมีน้ำหนักแรกคลอดไม่แตกต่างกันที่ทารกที่อายุ 4 เดือนที่เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากน้ำหนักแรกเกิด3.05 กิโลกรัม ส่วนทารกที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2.53 กิโลกรัม จากน้ำหนักแรกเกิด ดังนั้นเมื่อทารกอายุได้ 4 เดือน ทารกที่เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าทารกที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) นอกจากนี้ทารกที่เลี้ยงด้วย นมมารดาเพียงอย่างเดียวมีจำนวนครั้งของการเกิดโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน น้อยกว่าทารกที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)

บรรณานุกรม :
ลักษมี ไร . (2538). ผลของการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว,อุบัติการโรคอุจจาระ ร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของทารกอายุ 0-4 เดือน ที่ จังหวัดมอแรงประเทศเนปาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลักษมี ไร . 2538. "ผลของการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว,อุบัติการโรคอุจจาระ ร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของทารกอายุ 0-4 เดือน ที่ จังหวัดมอแรงประเทศเนปาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลักษมี ไร . "ผลของการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว,อุบัติการโรคอุจจาระ ร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของทารกอายุ 0-4 เดือน ที่ จังหวัดมอแรงประเทศเนปาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ลักษมี ไร . ผลของการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว,อุบัติการโรคอุจจาระ ร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของทารกอายุ 0-4 เดือน ที่ จังหวัดมอแรงประเทศเนปาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.