ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเด็นกลยุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ ) ในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเด็นกลยุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ ) ในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
คำค้น : STRATEGIC ISSUE , ACHIEVEMENT , MISSION , COORDINATING , COMMITTEE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000968
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงบทบาทในปัจจุบันและบทบาทที่คาดหวังจะเป็นในอนาคตของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ ) เพื่อเสนอแนะประเด็นกลยุทธ์ซึ่งอาจจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ คปสอ ได้การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกทำการศึกษาคปสอ ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมในปัจจุบันไม่ค่อยจะเห็นภาพการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีกิจกรรมที่สำคัญที่ยังไม่ได้ทำ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นกลยุทธ์ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาระกิจของคปสอ , เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของ คปสอ , เพื่อศึกษาถึงประเด็นที่ทำให้ คปสอ คงอยู่ได้ และเพื่อหาบทบาทในปัจจุบันและบทบาทที่คาดหวังในอนาคตของ คปสอ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้เดลฟายเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านตอบแบบสอบถาม 3 รอบ ซึ่งการศึกษานี้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 44 คน จากส่วนต่าง ๆ ดังนี้ คือ ผุ้บริหารและนักวิชาการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคปสอ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 9 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 17 คน และสาธารณสุขอำเภอ 19 คน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บทบาทของ คปสอ เป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวและ คปสอ ก็รับภาระกิจที่มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขมาดำเนินการ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธและกิจกรรมบางอย่างเพื่อความเหมาะสมเช่น อัตราส่วนของกรรมการ เป็นต้น การที่ภาระกิจของคปสอ ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญเป็นจุดแข็งของคปสอ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารในระดับอำเภอและจังหวัดที่มีอิธิพลต่อการดำเนินงานของ คปสอ ทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันไม่มีเอกสารยืนยันได้ว่า คปสอ ได้รับการมอบอำนาจในการตัดสินใจอย่างเป็นทางการแต่ในทางปฏิบัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มอบอำนาจอย่างไม่เป็นทางการให้ คปสอ ไปดำเนินการ ซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนของ คปสอ ในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษายังพบว่าประเด็นที่อาจจะมีผลต่อการดำเนินงานของ คปสอ 3 ประการ : ประการแรก ก็คือ การสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโดยการบริหารงบประมาณบางส่วนร่วมกันประการที่สอง ก็คือ การประเมินผลการดำเนินงานของ คปสอ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน และ ประการสุดท้าย ก็คือ การให้ คปสอ มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรในระดับอำเภอ เนื่องจาก คปสอ ทราบถึงสถานะภาพของปัญหาสาธารณสุขและข้อจำกัดของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับอำเภออย่างดี นอกจากนี้ การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าสมาชิกของ คปสอ (ผู้อำนวยการ โดรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ) และผู้เชึ่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของอำนาจของ คปสอ สมาชิกของ คปสอ มีความเห็นว่า คปสอ ควรได้รับมองอำนาจมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นที่ สอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมในปัจจุบันที่จะกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วน ภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้นอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ คปสอ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ . (2538). ประเด็นกลยุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ ) ในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ . 2538. "ประเด็นกลยุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ ) ในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ . "ประเด็นกลยุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ ) ในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ . ประเด็นกลยุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ ) ในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.