ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางด้านสุขภาพในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางด้านสุขภาพในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : วรรณา ธนานุภาไพศาล
คำค้น : HEALTH BEHAVIOR , WITHOUT HEALTH INSURANCE SCHEME , NONESOONG DISTRICT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000963
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การมีหลักประกันทางด้านสุขภาพ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการบรรลุการมี สุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนไทยทุกคน ที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลต้องการ จากข้อมูลของสำนักงานประกันสุขภาพในปี พ.ศ. 2538 พบว่ามีผู้ไม่มีหลักประกัน ทางด้านสุขภาพอยู่สูงถึงร้อยละ 33.43 จากจำนวนประชากร 59.50 ล้านคน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพของผู้ไม่มีหลักประกัน ทางด้านสุขภาพ ตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้ไม่มีหลักประกันทางด้านสุขภาพ ในอำเภอ โนนสูงจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,680 คน ในหมู่บ้านและตำบลที่สุ่มได้โดยวิธี Multistage cluster random sampling ทำการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือน ธันวาคม 2538 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2539 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาพบว่าผู้ไม่มีหลักประกันทางด้านสุขภาพ มีอัตราการเจ็บป่วยที่ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 2.9 ครั้ง/คน/ปี ในจำนวนนี้ไม่ได้รักษาร้อยละ 1.2 รักษาด้วยสมุนไพรร้อย 0.5 ซื้อยากินเองร้อยละ 8.3 รักษาที่สถานีอนามัยร้อยละ 25.3 โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 31.9 โรงพยาบาลศูนย์ร้อยละ 4.7 สถานบริการอื่น ๆ ของรัฐร้อยละ 0.7 คลีนิค/โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 27.3 มีอัตราการเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล 0.05 ครั้ง/คน/ปี ในจำนวนนี้รักษาโดย โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 69.0 โรงพยาบาลศูนย์ร้อยละ 15.5 สถานบริการอื่น ๆ ของรัฐร้อยละ 8.3 คลีนิค/โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 7.2 มีอัตราความชุกของอาการ/โรคเรื้อรัง 253:พันประชากร ในจำนวนนี้ ไม่รักษาร้อยละ 1.9 รักษาโดยสมุนไพร้อยละ 0.5 ซื้อยากินเองร้อยละ 16.9 สถานีอนามัยร้อยละ 0.5 ซื้อยากินเองร้อยละ 16.9 สถานีอนามัยร้อยละ 21.2 โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 28.0 โรงพยาบาลศูนย์ร้อยละ 6.8 สถานบริการอื่นๆของรัฐร้อยละ 1.9 คลินิค/โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 22.8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย ในกรณีการเจ็บป่วยที่ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ได้แก่ อาชีพ สถานะทางการเงินของครอบครัว ค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล วิธีเดินทางไปใช้บริการ ระยะเวลาเดินทางไปใช้บริการ และ ลักษณะของการเจ็บป่วย นอกจากนี้ พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อครอบครัวต่ำกว่า 33,600 บาท/ปี ซึ่งควรจะได้รับหลักประกันสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล แต่ไม่ได้รับ มี ถึงร้อยละ 35 ของประชากรตัวอย่าง 1,680 คน ในผู้เคยเป็นสมาชิกโครงการ บัตรประกันบัตรสุขภาพ 220 คน มีผู้เลิกซื้อบัตรฯร้อยละ 45.0 ในผู้ไม่เคยเป็นสมาชิก 1,460 คน ต้องการซื้อบัตรฯ ในรอบจำหน่ายใหม่ร้อยละ 21.3

บรรณานุกรม :
วรรณา ธนานุภาไพศาล . (2538). พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางด้านสุขภาพในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณา ธนานุภาไพศาล . 2538. "พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางด้านสุขภาพในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณา ธนานุภาไพศาล . "พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางด้านสุขภาพในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วรรณา ธนานุภาไพศาล . พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางด้านสุขภาพในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.