ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่อง เควิ-เมด 200 เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่อง เควิ-เมด 200 เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
นักวิจัย : พรทิพย์ วิริยะภาค
คำค้น : CLINICAL EFFECT , CHLORHEXIDINE , SUBGINGIVAL IRRIGATION , PERIODONTITIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงผลการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก ของอวัยวะปริทันต์ภายหลังการรักษาโดยการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันร่วมกับ การฉีดล้างร่องลึกปริทันต์ด้วยน้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% โดยใช้เครื่องเควิ-เมด 200 เปรียบเทียบกับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันเพียงอย่างเดียว และการขูด หินน้ำลายและเกลารากฟันร่วมกับการฉีดล้างร่องลึกปริทันต์ด้วยน้ำเปล่าโดยใช้เครื่อง เควิ-เมด 200 และศึกษาถึงสภาพของรอยโรคก่อนการรักษาที่เหมาะสมในการใช้น้ำ ยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้านในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่องเควิ-เมด 200 เป็นตัว เสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบร่วมกับการขูดน้ำลายและเกลารากฟัน โดยทำ การศึกษาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบจำนวน 20 คน ซึ่งไม่มีโรคทางระบบที่อาจส่ง ผลต่อสภาวะของอวัยวะปริทันต์และไม่ได้รับยาต้านจุลชีพหรือยาระงับเชื้อในช่องปาก ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งไม่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แต่ละจตุภาคของฟันของผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแตกต่างกัน โดย การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มย่อย คือจตุภาคที่ได้รับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ร่วมกับการฉีดล้างร่องลึกปริทันต์ด้วยน้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% โดยใช้เครื่องเควิ- เมด 200 จตุภาคที่ได้รับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันร่วมกับการฉีดล้างร่องลึก ปริทันต์ด้วยน้ำเปล่าโดยใช้เครื่องเควิ-เมด 200 จตุภาดที่ได้รับการขูดหินน้ำลายและ เกลารากฟันเพียงอย่างเดียวและจตุภาคที่ไม่ไดรับการรักษาใด ๆ โดยก่อนให้การ รักษาผู้ป่วยจะได้รับการขูดหินน้ำลายเหนือเหงือกและสอนการดูแลอนามัยในช่องปาก ต่อจากนั้นทำการวัดค่าทางคลินิกได้แก่ ดัชนีคราบจุลินทรีย์ ดัชนีเหงือกอักเสบ ความร่องลึกปริทันต์ และระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ ด้วยเครื่องตรวจปริ ทันต์อิเล็กทรอนิกส์ (Peri-Probe) แล้วจึงเริ่มต้นให้การรักษาโดยกลุ่มที่ให้การ รักษาโดยการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันอย่างเดียวจะให้การรักษาเพียงครั้ง เดียวที่เวลาเริ่มต้น ส่วนกลุ่มที่มีการฉีดล้างร่องลึกปริทันต์จะต้องนัดผู้ป่วยกลับมา ฉีดล้างร่องลึกปริทันต์ซ้ำในสัปดาห์ที่ 1,2 และ 3 บันทึกค่าทางคลินิกหลังการรักษา 4 และ 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า คราบจุลินทรีย์และอาการอักเสบของเหงือก ลดลงมากที่สุดในกลุ่มที่ได้รับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันร่วมกับการฉีดล้าง ร่องลึกปริทันต์ด้วยน้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% โดยใช้เครื่องเควิ-เมด 200 และ พบว่าในร่องเหงือกตื้น ๆ (<(,-)3 มม.) มีการสูญเสียระดับการยึดเกาะของอวัยวะ ปริทันต์เล็กน้อยหลังการรักษาในทุกกล่อม ส่วนในรอยโรคที่มีความรุนแรงปานกลาง (3.1-6.0 มม.) พบว่ากลุ่มที่ได้รับงการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันร่วมกับการ ฉีดล้างร่องลึกปริทันต์ด้วยน้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% มีร่องลึกปริทันต์ลดต่ำลงที่สุด โดยมีระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์เพิ่มขึ้นหลังการรักษามากที่สุด และแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จากกลุ่มการทดลองอื่นทั้งในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ส่วนในรอยโรคที่มีความรุนแรงมาก (6.1 มม. ขึ้นไป) ไม่พบความแตกต่างใน การลดลงของร่องลึกปริทันต์และการเพิ่มระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์หลัง การรักษา 8 สัปดาห์ ในระหว่างกลุ่มการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง 3 วิธี จาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ ด้วยเครื่องเควิ-เมด 200 ร่วมกับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันซึ่งเป็นวิธีรักษา โรคปริทันต์ตามปกติสามารถช่วยเสริมประสิทธิผลในการรักษา โดยให้ผลทางคลินิกดี ขึ้นกว่าการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันเพียงอย่างเดียวและการขูดหินน้ำลายและ เกลารากฟันร่วมกับการฉีดล้างร่องลึกปริทันต์ด้วยน้ำเปล่า โดยมีความเหมาะสมที่จะ นำไปใช้ในการรักษาโรคที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ วิริยะภาค . (2538). ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่อง เควิ-เมด 200 เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรทิพย์ วิริยะภาค . 2538. "ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่อง เควิ-เมด 200 เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรทิพย์ วิริยะภาค . "ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่อง เควิ-เมด 200 เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
พรทิพย์ วิริยะภาค . ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่อง เควิ-เมด 200 เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.