ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา
นักวิจัย : วิสิษฐ พรหมบุตร
คำค้น : A STUDY , PATTAYA CITY , COMMUNITY'S ELEMENT , IDENTITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000890
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างลักษณะทางด้านกายภาพของเมืองพัทยาโดยการพัฒนาองค์ประกอบทางด้านกายภาพและองค์ประกอบทางด้านจินตภาพให้อยู่ในดุลยภาพที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ผลการศึกษาทราบถึงเอกลักษณ์สาธารณะจินตภาพสาธารณะและปัญหาด้าน โครงสร้างของชุมซึ่งประกอบไปได้ด้วยองค์ประกอบหลังทางกายภาพ 6 ประการได้แก่ ทางเข้า,เส้นทาง,เส้นขอบ,ศูนย์ชุมชน,ย่านและภูมิสัญลักษณ์รวมถึงความหมายอันเป็นความประทับใจที่มีต่อเมืองพัทยาทั้งในระดับชุมชนและในระดับย่าน จากการรับรู้ของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้ศึกษาบุคคลท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าเอกลักษณ์สาธารณะได้แก่ รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกล่าวคือ การปกครองในระบบสภาและผู้จัดการนคร, ความหลากหลาย และผสมผสานกันอย่างซับซ้อนทั้งด้านกายภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง,สถานบันเทิงเริงรมณ์ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุบทบาททางด้านการท่องเที่ยวของชุมชน จินตภาพสาธารณะอันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักทางกายภาพ 6 ประการคือทางเข้ามีป้ายบอกเขตเมืองและกลุ่มอาคารเป็นองค์ประกอบที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทราบว่ากำลังเดินทางเข้าสู่ชุมชนเส้นทางซึ่งเป็นสื่อนำให้องค์ประกอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันได้แก่ถนนสายหลัก,ถนนสายรองซึ่งเชื่อมโยงทั้งพื้นที่ของชุมชน เส้นขอบซึ่งเป็นสิ่งแบ่งแยกองค์ประกอบ 2 ประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนได้แก่แนวชายทะเล, เขาพระตำหนักซึ่งเป็นขอบเขตของแผ่นดินกับพื้นทะเลและเป็นข้อจำกัดด้านการขยายตัวของชุมชน ศูนย์ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้คนและมักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับย่านได้แก่ชายหาดและบาร์เบียร์โดยพิจารณาได้จากความคับคั่งของผู้คนและยวดยาน ย่างซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของอาคารและความหลากหลายของกิจกรรมได้แก่ย่านการค้า - บริการพัทยากลาง,ย่านบาร์เบียร์พัทยาใต้ ภูมิสัญลักษณ์เป็นจุดที่มีความเด่นและสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงของพื้นที่ได้แบ่งเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้ในระยะไกลได้แก่กลุ่มอาคารสูง, เขาพระตำหนักส่วนจุดเด่นที่มองเห็นได้ในระยะใกล้ได้แก่ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในส่วนของปัญหาด้านองค์ประกอบทางกายภาพซึ่งเกิดจากความไม่ขัดเจนขององค์ประกอบดังกล่าวจำแนกเป็นเส้นทางไร้เอกลักษณ์,เส้นทางขาดความสมบูรณ์ได้แก่ถนนพัทยา - นาเกลือและถนนพัทยาสายสองซึ่งเป็นเส้นทางสายรองภายในชุมชนจุดที่สับสนยุ่งเหยิงและบริเวณที่สับสนยุ่งเหยิงไร้เอกลักษณ์ได้แก่บริเวณจุดตัดของถนนสายหลักกับถนนสายรองที่สำคัญรวมถึงความพลุกพล่านในบริเวณศูนย์ชุมชน บริเวณที่ขาดความต่อเนื่องจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะพื้นที่และอาคารริมน้ำและชายทะเลจุดเด่นไร้คุณภาพได้แก่สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าในระดับที่ต่ำ เช่นป้ายโฆษณาที่ไร้ระเบียบทำให้ปรากฎคุณค่าต่อการรับรู้ในระดับที่ต่ำในส่วนของความหมายอันเกิดจากความประทับในที่มีต่อพื้นที่เมืองพัทยาได้แก่ความเป็นชุมชนชายทะเลที่มีการปกครองในรูปแบบพิเศษและศูนย์กลางด้านบริการที่มีความหลากหลายของกิจกรรม, ชุมชนชาวประมงดั้งเดิม,ศูนย์การค้าระดับสากลและสถานบันเทิงเริงรมณ์ที่มีชื่อเสียง จากผลของการศึกษาสรุปได้ว่าเมืองพัทยาในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะที่ควรแก่การปรับปรุง,แก้ไขและพัฒนาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างให้ชุมชนมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกภาพและยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาวเมืองอีกด้วย

บรรณานุกรม :
วิสิษฐ พรหมบุตร . (2538). การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิสิษฐ พรหมบุตร . 2538. "การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิสิษฐ พรหมบุตร . "การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วิสิษฐ พรหมบุตร . การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.