ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา
นักวิจัย : ภูชัย สัปปพันธ์
คำค้น : LIVABILITY , FACTORS , CITY PLAN , IDENTITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ และโครงสร้างของเมืองในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ, สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งบริการขั้นพื้น ฐานที่ทำให้ชุมชนเมืองยะลาเป็นเมืองที่น่าอยู่ศึกษาความสัมพันธ์ของระบบผังเมืองกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ, สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นการแสวงหาเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ โดยมุ่งเน้นทัศนคติและการรับรู้ในคุณสมบัติต่าง ๆ ของความน่าอยู่ของเมืองโดยผู้คุ้นเคยกับเมืองยะลา ซึ่งได้แก่กลุ่มชาวเมืองยะลา และผู้มาเยือนจากนั้นจึงนำผลที่ได้มาพิจารณาควบคู่กับทัศนคติของนักวิชาการในเรื่องเมืองที่น่าอยู่ในอุดมคติ เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากการศึกษา มาเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และปรับปรุงองค์ประกอบเมืองยะลาให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่า จากการสอบถามกลุ่มชาวเมืองยะลา, กลุ่มผู้มาเยือนและกลุ่มนักวิชาการในสาขาอาชีพพนักผังเมือง ถึงการรับรู้คุณภาพและองค์ประกอบที่ทำให้เมืองน่าอยู่ มาจากองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังต่อไปนี้ คือ (1) มีอากาศธรรมชาติภายในเมืองที่สวยงามร่มรื่นบ้านเมืองสะอาด และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (2) ระบบผังเมืองมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นระเบียบมีการแยกส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน(3) มีสาธารณูปโภคที่ดี นอกจากนี้ผังเมืองยะลายังก่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ของเมืองที่เป็นองค์ประกอบสำคัญใน 3 อันดับแรก คือ (1) ความเป็นระเบียบของผังเมืองยะลา (2) การรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติภายในเมืองยะลา(3) การรักษาความสะอาดของเมือง ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดความน่าอยู่ของเมืองยะลา การศึกษามีข้อเสนอแนะ 3 ประการคือ (1) อนุรักษ์องค์ประกอบเมืองในส่วนที่ดี และดีมากให้คงอยู่ต่อไป (2) ปรับปรุงองค์ประกอบเมืองต่าง ๆที่ปัญหากระทบต่อความน่าอยู่ของเมืองยะลา ให้อยู่ในระดับที่ดี และดียิ่งขึ้น (3) เสริมสร้างองค์ประกอบเมืองในส่วนที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นกว้างมาตรฐาน

บรรณานุกรม :
ภูชัย สัปปพันธ์ . (2538). การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภูชัย สัปปพันธ์ . 2538. "การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภูชัย สัปปพันธ์ . "การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ภูชัย สัปปพันธ์ . การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.