ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการนวนิยายของรพีพร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการนวนิยายของรพีพร
นักวิจัย : วรรณภา ชำนาญกิจ
คำค้น : NOVELS , SUWAT WORADILOK , NOVELS AND SOCIETY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านแนวเรื่องแนวคิดและกลวิธีการนำเสนอในนวนิยายของรพีพร ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 -2532 โดยใช้แนวการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายกับสังคม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นวนิยายของรพีพรแบ่งได้เป็น 3 ยุคตามปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง แต่ละยุคนั้นรพีพรได้เขียนนวนิยายทั้งประเภทเริงรมย์ และ ประเภทเริงปัญญานวนิยายทั้งสองประเภทยังปรากฎแนวเรื่องหลายแนวด้วย นวนิยายทั้งสามยุคของรพีพรมีพัฒนาการดังนี้ คือ ยุคเริ่มแรกพ.ศ. 2490 - 2500 เป็นนวนิยายเริงรมย์ ทั้งจินตนิยาย นวนิยายพาฝันนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ และนวนิยายชีวิตรักและครอบครัว ยุคที่สองพ.ศ. 2505 - 2516 นวนิยายของรพีพรเน้นหนักในประเภทเริงรมย์ มีนวนิยายผีนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ และนวนิยายชีวิตรักและครอบครัว ส่วนยุคที่สามพ.ศ. 2516 - 2532 เป็นนวนิยายเริงปัญญาที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเมืองและสิทธิสตรี และนวนิยายเริงรมย์แนวชีวิตโลดโผน แนวการเขียนอันหลากหลายนี้เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมและการเมืองในแต่ละยุคสมัย

บรรณานุกรม :
วรรณภา ชำนาญกิจ . (2538). พัฒนาการนวนิยายของรพีพร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณภา ชำนาญกิจ . 2538. "พัฒนาการนวนิยายของรพีพร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณภา ชำนาญกิจ . "พัฒนาการนวนิยายของรพีพร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วรรณภา ชำนาญกิจ . พัฒนาการนวนิยายของรพีพร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.