ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการ เสื่อมสบาบของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการ เสื่อมสบาบของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี
นักวิจัย : วิรัตน์ พงษ์ทอง
คำค้น : CHANGE , THAI FOLK ART & CRAFT , TAI-YUAN , RATCHABURI
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย โดยใช้วิธีทางมานุษยวิทยาอธิบายบทบาทหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าต่าง ๆ ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย โดยเลือกบ้านดอนแร่ จังหวัดราชบุรีเป็นตัวอย่างในการศึกษา สาเหตุของการเสื่อมสลายของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเนื่องจาก 1. การพัฒนาจากส่วนกลาง ที่นำความทันสมัยไปสู่ชนบท 2. การเข้ามาแทนที่ของสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม 3. ขาดแคลนวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติ 4. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรม สาเหตุของการดำรงอยู่ของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเนื่องจาก 1. การส่งเสริมให้ผลิตเป็นสินค้า โดยโครงการพัฒนาต่าง ๆ จากส่วนกลาง 2. ค่านิยมของสังคมเมืองที่นิยมเก็บสะสมเป็นศิลปวัตถุที่มีคุณค่าหายาก 3. ผลิตเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

บรรณานุกรม :
วิรัตน์ พงษ์ทอง . (2538). การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการ เสื่อมสบาบของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิรัตน์ พงษ์ทอง . 2538. "การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการ เสื่อมสบาบของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิรัตน์ พงษ์ทอง . "การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการ เสื่อมสบาบของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วิรัตน์ พงษ์ทอง . การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการ เสื่อมสบาบของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.