ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณี การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณี การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537
นักวิจัย : ศิวะพร ปัญจมาลา
คำค้น : INFLUENCING , THE ELECTORATE'S VOTING , DECISION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน โดยเฉพาะกรณีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537 โดยเน้นศึกษาถึงปัจจัยด้านพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวคะแนน นอกจากนี้ยังศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และบทบาทพรรคการเมืองตัวผู้รับสมัครเลือกตั้งรวมทั้งบทบาทของหัวคะแนนด้วย โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนามจากประชาชน จำนวน 700 คน จาก6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนมากที่สุด พรรคการเมือง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวคะแนน ตามลำดับ นอกจากนี้จากการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพบว่า ประชาชนมีความสนใจในการเลือกตั้งค่อนข้างมากและจากการศึกษาพบว่าพรรคการเมืองมีบทบาทมากที่สุดในการเลือกตั้งรองลงมาคือ คุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้ง และหัวคะแนน

บรรณานุกรม :
ศิวะพร ปัญจมาลา . (2538). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณี การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิวะพร ปัญจมาลา . 2538. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณี การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิวะพร ปัญจมาลา . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณี การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ศิวะพร ปัญจมาลา . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณี การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.