ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการรูปแบบและเนื้อหารายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการรูปแบบและเนื้อหารายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย : วไลพร สวัสดิมงคล
คำค้น : LISTENING HABIT , DEMAN FOR FORM AND CONTENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000393
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการรูปแบบและเนื้อหารวมทั้งการนำความรู้ที่ได้รับจากรายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลไปใช้ประโยชน์ของผู้ป่วยใน ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการรายการเสียงตามสายในโรงพยาบาล และการนำความรู้ที่ได้รับจากรายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลไปใช้ประโยชน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและไค-สแควร์ ซึ่งประมวลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการรับฟังและการใช้เวลาในการฟัง รายการเสียง ตามสายในโรงพบาบาลในระดับต่ำ โดยฟังแต่ไม่ได้ฟังทุกวันและฟังประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมง 2. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความต้องการรายการเสียงตามสายในโรงพบาบาล โดยต้องการให้จัดรายการเพื่อความบันเทิง และจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง 3. ผู้ป่วยหญิง ผู้ป่วยที่แต่งงานแล้ว และผู้ป่วยที่เป็นหม้ายมีการรับฟังรายการมากกว่าเพศชายและผู้ป่วยที่เป็นโสด ผู้ป่วยที่มีอายุ การศึกษารายได้และอาชีพแตกต่างกันมีการรับฟังไม่แตกต่างกัน 4. ผู้ป่วยที่มีรายได้เดือนละสูงกว่า 4,000 บาท ใช้เวลาในการฟังมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มรายได้อื่น ผู้ป่วยที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส และอาชีพแตกต่างกันใช้เวลาในการฟังไม่แตกต่างกัน 5. ผู้ป่วยอายุ 31-40 ปี และผู้ป่วยที่มีรายได้เดือนละ 2,001-4,000บาทมีความต้องการรายการมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอายุและรายได้อื่น ผู้ป่วยที่มีเพศ การศึกษา สถานภาพการสมรส และอาชีพแตกต่างกันมีความต้องการรายการไม่แตกต่างกัน 6. ผู้ป่วยอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี ผู้ป่วยที่มีรายได้เดือนละสูงกว่า 4,000 บาท และมีอาชีพอุตสาหกรรมและรับจ้าง จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับสูงมากกว่ากลุ่มอายุ รายได้และอาชีพอื่น ผู้ป่วยที่มีเพศการศึกษา และสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่แตกต่างกัน 7. พฤติกรรมการรับฟังไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรายการและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

บรรณานุกรม :
วไลพร สวัสดิมงคล . (2538). การศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการรูปแบบและเนื้อหารายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วไลพร สวัสดิมงคล . 2538. "การศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการรูปแบบและเนื้อหารายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วไลพร สวัสดิมงคล . "การศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการรูปแบบและเนื้อหารายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วไลพร สวัสดิมงคล . การศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการรูปแบบและเนื้อหารายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.