ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

FIXED POINT PROPERTY IN BANACH SPACES

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : FIXED POINT PROPERTY IN BANACH SPACES
นักวิจัย : สมพงษ์ ธรรมพงษา
คำค้น : Banach space , fixed point property , geometric property , Jordan-von Neuman constant James constant. , Musielak – Orlicz sequence space , ปริภูมิบานาค , ปริภูมิลำดับ Musielak-Orlicz , สมบัติจุดตรึง , สมบัติทางเรขาคณิต
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4480001 , http://research.trf.or.th/node/289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ให้ลักษณะเฉพาะของสมบัติทางเรขาคณิตของปฏิภูมิลำดับ Musielak-Orlicz ภายใต้นอร์มแบบ Luxemburg เช่น ?Rotundity, Locally uniform rotundity, Weakly locally uniform rotundity ?K – Rotundity ?Property ( H ), Property ( K ) นอกจากนั้นยังมีผลงานอีก 2 ชิ้น ซึ่งอาจถือเป็นผลงานเด่นของโครงการวิจัยนี้ คือ ?การวางนัยทั่วไปของ Jordan – von Neuman constant ?การวางนัยทั่วไปของ James constant We characterize some geometric properties of the Musielak-Orlicz sequence spaces equipped with the Luxemburg norm : ?Rotundity, Locally uniform rotundity, Weakly locally uniform rotundity ?K – Rotundity ?Property ( H ), Property ( K ) Moreover, we obtained 2 more results, which may be considered as the best results of this research project : ?Generalized Jordan-von Neuman constants. ?Generalized James constants

บรรณานุกรม :
สมพงษ์ ธรรมพงษา . (2548). FIXED POINT PROPERTY IN BANACH SPACES.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมพงษ์ ธรรมพงษา . 2548. "FIXED POINT PROPERTY IN BANACH SPACES".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมพงษ์ ธรรมพงษา . "FIXED POINT PROPERTY IN BANACH SPACES."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
สมพงษ์ ธรรมพงษา . FIXED POINT PROPERTY IN BANACH SPACES. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.