ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งโดยใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งโดยใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง
นักวิจัย : ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
คำค้น : direct contact heat transfer , Ice thermal energy storage system , mathematical model , system simulation , การจำลองการทำงานของระบบ , การถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสโดยตรง , ระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็ง , โมเดลคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4280005 , http://research.trf.or.th/node/278
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการพัฒนาและสร้างชุดระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งที่มีอีวาปอเร เตอร์แบบสัมผัสโดยตรง และใช้จริงในสำนักงานแห่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบจะมีวงจร การทำงาน 2 ชุด ชุดหนึ่งคือวงจรทำน้ำเย็น และอีกชุดหนึ่งเป็นวงจรในการทำน้ำแข็ง การศึกษาจะ ดำเนินทำแบบจำลองของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ วาล์วขยายตัว ชุดน้ำ เย็น และอีวาปเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง จากนั้นจะมีการจำลองการทำงานของระบบ ผลที่ได้พบว่า ใกล้เคียงกับการทดลอง โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 5% ผลจากการจำลองสถานการณ์การทำงาน พบว่าเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมของวงจรทำ น้ำเย็น ควรใช้อัตราการไหลของสารทำความเย็น 0.06 – 0.08 kg/s ที่ความเร็วรอบเต็มกำลังของ คอมเพรสเซอร์ และในวงจรทำน้ำแข็ง อัตราการไหลจะเป็น 0.08 – 0.09 kg/s โดยความเร็วรอบ คอมเพรสเซอร์ 9.5 rps ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของแต่ละวงจรจะมีค่าประมาณ 3.1 นอกจากนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระบบแบบ partial storage พบว่าขนาดของแต่ละงวดที่ เหมาะสมในการใช้งาน ในแต่ละวงจรจะมีค่าเป็น 3.5 ใหม่ ของวงจรทำน้ำเย็น และ 14 kW ของ ระบบผลิตน้ำแข็ง 39.2% หาค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง on-peak สามารถลดลง และ สามารถเลื่อนไปอยู่ในช่วง off-peak ค่าไฟฟ้า 32% สามารถประหยัดได้ เมื่อเทียบกับระบบทำน้ำ เย็นทั่วไปในการปรับอากาศที่ไม่มีชุดทำน้ำแข็ง คำหลัก : ระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็ง การถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสโดยตรง ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการพัฒนาและสร้างชุดระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งที่มีอีวาปอเร เตอร์แบบสัมผัสโดยตรง และใช้จริงในสำนักงานแห่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบจะมีวงจร การทำงาน 2 ชุด ชุดหนึ่งคือวงจรทำน้ำเย็น และอีกชุดหนึ่งเป็นวงจรในการทำน้ำแข็ง การศึกษาจะ ดำเนินทำแบบจำลองของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ วาล์วขยายตัว ชุดน้ำ เย็น และอีวาปเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง จากนั้นจะมีการจำลองการทำงานของระบบ ผลที่ได้พบว่า ใกล้เคียงกับการทดลอง โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 5% ผลจากการจำลองสถานการณ์การทำงาน พบว่าเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมของวงจรทำ น้ำเย็น ควรใช้อัตราการไหลของสารทำความเย็น 0.06 – 0.08 kg/s ที่ความเร็วรอบเต็มกำลังของ คอมเพรสเซอร์ และในวงจรทำน้ำแข็ง อัตราการไหลจะเป็น 0.08 – 0.09 kg/s โดยความเร็วรอบ คอมเพรสเซอร์ 9.5 rps ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของแต่ละวงจรจะมีค่าประมาณ 3.1 นอกจากนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระบบแบบ partial storage พบว่าขนาดของแต่ละงวดที่ เหมาะสมในการใช้งาน ในแต่ละวงจรจะมีค่าเป็น 3.5 ใหม่ ของวงจรทำน้ำเย็น และ 14 kW ของ ระบบผลิตน้ำแข็ง 39.2% หาค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง on-peak สามารถลดลง และ สามารถเลื่อนไปอยู่ในช่วง off-peak ค่าไฟฟ้า 32% สามารถประหยัดได้ เมื่อเทียบกับระบบทำน้ำ เย็นทั่วไปในการปรับอากาศที่ไม่มีชุดทำน้ำแข็ง คำหลัก : ระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็ง การถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสโดยตรง

บรรณานุกรม :
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . (2548). การพัฒนาต้นแบบระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งโดยใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . 2548. "การพัฒนาต้นแบบระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งโดยใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . "การพัฒนาต้นแบบระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งโดยใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . การพัฒนาต้นแบบระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งโดยใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.