ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือ ต่อเจตคติต่อเรียงความ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือ ต่อเจตคติต่อเรียงความ
นักวิจัย : พจนา วิไลกิจ
คำค้น : NEED FOR COGNITION , HANDWRITING , READABILITY , ATTITUDE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของความต้องการทางปัญญาคุณภาพของสารและความยากง่ายในการอ่านของลายมือ ต่อเจตคติต่อเรียงความโดยศึกษาตามแนวรูปแบบความเป็นไปได้ของการขยายความในการโน้มน้าวใจ(Petty and Cacioppe, 1986a) กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 128 คน แยกเป็นชายจำนวน 70 คน หญิงจำนวน 58 คนผู้วิจัยได้ใช้ มาตรวัดความต้องการทางปัญญา ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย นวพร คงเจริญ และ วิมดุลยากร (2535) เป็นเครื่องมือวัดความต้องการทางปัญญา และใช้ค่ามัธยฐานแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่มีความต้องการทางปัญญาสูงและต่ำ อย่างละ64 คน จากนั้นจึงสุ่มจากแต่ละกลุ่มความต้องการทางปัญญา เข้าเงื่อนไขการทดลองจำนวนเท่ากัน 1 ใน 4 เงื่อนไข คือ เรียงความคุณภาพสูงกับลายมืออ่านง่าย เรียงความคุณภาพสูงกับลายมืออ่านยาก เรียงความคุณภาพต่ำกับลายมืออ่านง่าย และเรียงความคุณภาพต่ำกับลายมืออ่านยาก เครื่องมือวัดตัวแปรตามเป็นมาตรวัดเจตคติต่อเรียงความสร้างขึ้นตามแนวทางการสร้างมาตรจำแนกความหมาย ผลการวิจัยพบตามที่ทำนายว่า 1. ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูง มีเจตคติต่อเรียงความไม่แตกต่างกันในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพสูงและลายมืออ่านง่าย กับเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพสูงและลายมืออ่านยาก 2. ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูง มีเจตคติต่อเรียงความในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพสูงและลายมืออ่านยาก สูงกว่าในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพต่ำและลายมืออ่านง่าย (p<.01) 3. ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูง มีเจตคติต่อเรียงความไม่แตกต่างกันในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพต่ำและลายมืออ่านง่าย กับเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพต่ำและลายมืออ่านยาก 4. ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาต่ำ มีเจตคติต่อเรียงความไม่แตกต่างกัน ในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพสูงและลายมืออ่านง่าย กับเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพต่ำและลายมืออ่านง่าย 5. ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาต่ำ มีเจตคติต่อเรียงความในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพสูงและลายมืออ่านง่าย สูงกว่าในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพสูงและลายมืออ่านยาก (p<.05) 6. ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาต่ำ มีเจตคติต่อเรียงความในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพต่ำและลายมืออ่านง่าย สูงกว่าในเงื่อนไขที่เรียงความมีคุณภาพต่ำและลายมืออ่านยาก (p<.001)

บรรณานุกรม :
พจนา วิไลกิจ . (2538). ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือ ต่อเจตคติต่อเรียงความ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจนา วิไลกิจ . 2538. "ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือ ต่อเจตคติต่อเรียงความ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจนา วิไลกิจ . "ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือ ต่อเจตคติต่อเรียงความ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
พจนา วิไลกิจ . ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือ ต่อเจตคติต่อเรียงความ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.