ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของโครโมแซทเทไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของโครโมแซทเทไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม
นักวิจัย : อัญชลี ทัศนาขจร
คำค้น : black tiger shrimp , genetic variation , microsatellite marker , P. monodon
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4180009 , http://research.trf.or.th/node/270
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไมโครแซเทลไลต์เป็นดีเอ็นเอที่มีการเรียงตัวของเบสซ้ำช่วงสั้นๆ ในหนึ่งหน่วยซ้ำประกอบด้วยลำดับเบส 1-6 คู่เบส พบกระจายอยู่ทั่วไปจีโนมของยูคาริโอต ความผันแปรของไมโครแซเทลไลต์เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนซ้ำและตรวจสอบได้โดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ ไมโครแซเทลไลต์เป็นเครื่องหมายพันธุกรรมที่จำแนกความแตกต่างในสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ดี เนื่องจากมีความผันแปรของจำนวนซ้ำสูงหรือมีความหลากหลายของจำนวนอัลลีลและมีความมากมายหลายตำแหน่งมนจีโนม ในงานวิจัยนี้ได้แยกไมโครแซเทลไลต์จากจีโนมของกุ้งกุลาดำ โดยการสร้างห้องสมุดยีนแล้วค้นหาโคลนที่มีไมโครแซเทลไลต์ tri- และ tetranucleotide repeats โดยวิธีโคโลนีไฮบริไคเซชั่น สามารถแยกโคลนได้เป็นจำนวนมาก เมื่อทำการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์พบไมโครแซเทลไลต์ถึง 335 ตำแหน่ง แบบของเบสซ้ำที่พบมาก ได้แก่ ( GAA )n , ( GATA )n , ( CAT )n และ ( ATG )n ส่วนเบสซ้ำบางตัวพบน้อยมากหรือไม่พบเลย ได้แก่ ( GGAT )n , ( GGAA )n , ( CACC )n , ( CATA )n , และ ( TCAG )n ไมโครแซเทลไลต์ชนิด perfect repeats พบมากที่สุด ( 55.29 % ) รองลงมาได้แก่ ชนิด imperfect ( 28.1% ) และ compound repeats ( 16.7% ) จำนวนซ้ำที่พบอยู่ในช่วง 4-94 ซ้ำ โดยส่วนมากเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5-40 ซ้ำ ไมโครเทลไลต์ที่แยกได้สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อตรวจหาความแตกต่างทางพันธุกรรมได้ 26 ตำแหน่ง ซึ่งเครื่องหมายส่วนมากมีความผันแปรสูงมีค่าเฉลี่ยของอัลลีลต่อโลกัสเท่ากับ 17.4 และค่าเฉลี่ยเฮเทอโรไซโกซิตี้เท่ากับ 0.63 จากการนำเครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ CUPmo1 , CUPmo2 , CUPmo18 , Di25และ Di27 มาศึกษาความแตกต่างและโครงสร้างทางพันธุกรรมของกุ้งกุลาดำ 5 กลุ่มในประเทศไทย ( กุ้งสตูล ตรัง และพังงาจากอันดามัน : กุ้งชุมพรและตราดจากอ่าวไทย ) ผลการศึกษาพบว่ากุ้งกุลาดำในประเทศไทยยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง ( มีค่าอัลลีลอยู่ในช่วง 19 ถึง 30 และค่าเฮเทอโรไซโกซิตี้อยู่ในช่วง 0.49 ถึง 0.95 ) และมีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกุ้งอันดามันและตราด ( P<0.0001) แต่ไม่พบความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างอันดามันกับชุมพร ( P>0.05) นอกจากนี้เครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์ที่ตำแหน่ง CUPmo18 และ Di25 สามารถแยกความแตกต่างภายในกุ้งจากอ่าวไทยคือกุ้งชุมพรและกุ้งตราด ( P<0.0001) แต่ไม่พบความแตกต่างทางพันธุกรรมภายในประชากรกุ้งจากอันดามัน ผลงานวิจัยนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานทางพันธุกรรมของกุ้งกุลาดำในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งกุลาดำของไทยไทยและต่อนโยบายการประมงให้มีการเพิมความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนระหว่างกลุ่มประชากรที่มีพันธุกรรมแตกต่างกันอันจะทำให้สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมและอาจทำลายลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ นอกจากนี้เครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์สามารถนำไปจำแนกครอบครัวกุ้งในโปรแกรมคัดพันธุ์และทำแผนที่จีโนม Microsatellites aretandemly repetitive DNA sequences with very short nucleotide motifs ( 1 – 6bp ). They are abundant and distributed throughout the eukaryotic geneome. Variation in the numbers of repeating units has been demonstrated and microsatellite polymorphisms can be assayed by the polymerase chain reaction ( PCR ), Microsatellite are being employed as genetic markers in a variety of organisms. The level of microsatellite polymorphism varies greatly among loci but is usually higher than that allozymes and other DNA markers. In this, we isolated and characterized microsatellites from the genomic libraries of the black tiger shrimp ( Penaeus monodon ). The genemic libraries were screened for tri- and tetranucleotide repeats ( GAA )n, ( GATA )n, (CAT )n, ( ATG )n, ( GGAT )n, ( GGAA )n, ( TCAG )n, ( CACC )n , ( CATA )n , and several positive clones were isolated. From the nucleotide sequence data of those positive clones 335 microsatellite arrays were isolated. The repeats ( GAA )n , ( GATA )n , ( CAT )n , and ( ATG )n were found at the high frequency while the other sequence types were rare or not exist. The predominant category of P. monodon microsatellites was perfect repeats ( 55.2% ) while imperfect and compound repeats were found at the lesser extent ( 28.1 and 16.7% respectively ). A range or repeat number was 4 – 94 repeats with most of the repeate in the range of 5 – 40 repeats. Primers were designed for several microsatellite loci and 26 pair of primers produce scorable PCR products. Analysis of polymorphism revealed that most of the microsatellite loci were highly polymorphic with average allele per locus of 17.4 and average heterozygosity of 0.63. Five microsatellite loci ( CUPmo1 , CUPmo2 , CUPmo18 0.05 ). Our study provides a basic knowledge that is useful for genetic improvement and management of this species, Enhancing of natural populations with hatchery – reared larvae without any consideration on the characteristics of P. monodon gene pool should be concerned. Microsatellites were also applied for family identification in selective breeding program and genome mapping.

บรรณานุกรม :
อัญชลี ทัศนาขจร . (2548). การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของโครโมแซทเทไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลี ทัศนาขจร . 2548. "การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของโครโมแซทเทไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัญชลี ทัศนาขจร . "การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของโครโมแซทเทไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
อัญชลี ทัศนาขจร . การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของโครโมแซทเทไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.