ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา
นักวิจัย : ปธานศาสน จับจิตร
คำค้น : A STUDY , IMPLEMENTING CURRICULUM , SPORT SCIENCE , PHYSICAL EDUCATION COLLEGES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000113
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตร วิทยาศาสตร์การกีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์ในวิทยาลัยพลศึกษา โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังผู้บริหารและอาจารย์ในวิทยาลัยพลศึกษา จำนวน 340 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 294 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.50 นำข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละ และใช้สถิติทดสอบค่า "ที" ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาในวิทยาลัยพลศึกษาโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมากดังต่อไปนี้คือ 1.1 การเตรียมความพร้อม ได้แก่ เรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรื่องการ เตรียมบุคลากร เรื่องการเตรียมงบประมาณ เรื่องการสร้างความมั่นใจ ให้กับคณะครูอาจารย์ เรื่องการจัดระบบข้อมูลพื้นฐาน เรื่องการจัดเอกสารหลักสูตร แบบเรียน วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการสอน ยกเว้น เรื่องการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 1.2 การดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องการจัดทำแผนการเรียนการสอนและตารางสอน เรื่องการจัดอาจารย์เข้าสอน และการจัดการเรียนการสอนเรื่องการจัดกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตร ยกเว้น เรื่องการประเมินผลการเรียนมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตร วิทยาศาสตร์การกีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา ในด้านการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05

บรรณานุกรม :
ปธานศาสน จับจิตร . (2538). การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปธานศาสน จับจิตร . 2538. "การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปธานศาสน จับจิตร . "การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ปธานศาสน จับจิตร . การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.