ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทยพุทธศักราช 2535 - 2537

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทยพุทธศักราช 2535 - 2537
นักวิจัย : ดลฤดี จอมศรี
คำค้น : ELEMENTARY EDUCATION , THAI DAILY NEWSPAPERS , B.E. 2535 TOB.E. 2537
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาที่ปรากฎในหนัง สือพิมพ์รายวันภาษาไทย พุทธศักราช 2535 - 2537 ในด้านปัจจัยป้อน กระบวน การ และผลผลิต และเพื่อวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษา ที่สัมพันธ์กับแนวนโยบายใน แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7 (2535 - 2539) ของสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ และแนวนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา ผลการวิจัยปรากฎว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี มีข่าวการประถมศึกษาได้รับ การเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้งหมด 898 ข่าว โดยมีข่าวที่ได้รับการ เสนอมากที่สุดในปี 2537 จำนวน 417 ข่าว (46.44%) รองลงมาคือปี 2536 จำ นวน 310 ข่าว (34.52%) และได้รับการเสนอน้อยที่สุดในปี 2535 จำนวน 171 ข่าว (19.04%) ตามลำดับ ในจำนวนนี้ข่าวด้านปัจจัยป้อนได้รับการเสนอมากที่สุด จำนวน 826 ข่าว (91.08%) รองลงมาคือ ข่าวด้านกระบวนการ จำนวน 53 ข่าว (5.90%) และที่ได้รับการเสนอน้อยที่สุด คือข่าวด้านผลผลิต จำนวน 19 ข่าว (2.12%) ตามลำดับ ในส่วนของข่าวการประถมศึกษาที่สัมพันธ์กับแนวนโยบายใน แผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประถมศึกษาปรากฎว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี ข่าวการประถมศึกษาที่มีค่าความถี่มากที่สุดคือ ข่าวการประถมศึกษา จำนวน 712 ข่าว ที่สัมพันธ์กับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7 (2535 - 2539) ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยข่าวการประถมศึกษาที่มีความถี่มากที่สุดได้แก่ ข่าวการประถมศึกษา จำ นวน 303 ข่าว ที่สัมพันธ์กับนโยบายฯ ข้อที่ 4 เร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เด่นชัดตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นรองลงมาได้แก่ ข่าวการประถมศึกษา จำนวน 156 ข่าวที่สัมพันธ์กับนโยบาย ฯ ข้อ ที่ 6 เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึก อุดมการณ์ และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการแก่บุคลากร และข่าวการประถมศึกษา จำนวน 137 ข่าว ที่สัมพันธ์กับ นโยบายฯ ข้อที่ 5 ปรับปรุงกิจการบริหารการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ดลฤดี จอมศรี . (2538). การวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทยพุทธศักราช 2535 - 2537.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดลฤดี จอมศรี . 2538. "การวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทยพุทธศักราช 2535 - 2537".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดลฤดี จอมศรี . "การวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทยพุทธศักราช 2535 - 2537."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ดลฤดี จอมศรี . การวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทยพุทธศักราช 2535 - 2537. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.