ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการ เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการ เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัย : พงศ์เทพ จิระไร
คำค้น : EVALUATION OF PROJECT , OUTSTANDING STUDENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงประเมินโครงการ สพพ. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการ โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินได้แก่ นักเรียนอาจารย์ และ ผู้บริหาร ของโรงเรียนในโครงการ ผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่าโครงการมีความพร้อมใน การดำเนินการในด้านต่าง ๆ มาก มีเพียงบางโรงเรียนประสบปัญหาในด้านจำนวนนักเรียนได้ไม่ตามเป้าหมาย นักเรียนในโครงการทุกคน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการ ด้านผู้บริหารมีความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการมาก ส่วนด้านอาหารย์มีความพร้อมในการสอนมากแต่พบว่ามีอาจารย์ประมาณเพียงครึ่งหนึ่งที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ ด้านการรับนัเรียนเข้าโครงการพบว่าทุกโรงเรียนปฏิบัติครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงการ ในด้านการบูรณาการจุดประสงค์และเนื้อหาการเรียนการสอนนั้นพบว่า มีอาจารย์จำนวนน้อยที่บูรณาการเนื้อหาอย่างแท้จริงในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยภาพรวมมีการใช้วิธีการดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบจำนวนน้อย สำหรับด้านผลผลิต โครงการประสบผลสำเร็จสูง โดยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่ามีระดับเกรด เฉลี่ยสูงกว่านักเรียนปกติ อัตราการสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ และพบว่านักเรียนในโครงการมีอัตราความสำเร็จในการศึกษาต่อสูง แต่อย่างไรก็ตามโครง การมีอัตราประสิทธิภาพทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ และอัตราการสูญเปล่าทางการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่ามีปัจจัยด้านคุณภาพการสอนประสบการณ์การสอน และการจัดระบบการเรียนการสอน ความคาดหวังของนักเรียนในการศึกษาต่อ และด้านทักษะการเรียนของนักเรียน

บรรณานุกรม :
พงศ์เทพ จิระไร . (2538). การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการ เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศ์เทพ จิระไร . 2538. "การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการ เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศ์เทพ จิระไร . "การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการ เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
พงศ์เทพ จิระไร . การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการ เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.