ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน
นักวิจัย : ธนวัฒน์ แสนสุข
คำค้น : GRM , GPCM , LOGISTIC MODELS , INFORMATION FUNCTIONS , SCORING METHODS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้GRM, GPCM และโมเดลโลจิสติกใน การเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค (0,1) และแบบพหุวิภาค (1,2,3,4)ข้อมูลจากการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาควิเคราะห์ตามโมเดลโลจิสติก 1,2 และ 3 พารามิเตอร์ ส่วนการตรวจให้คะแนน แบบพหุวิภาควิเคราะห์ตาม GRM และ GPCM การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษากับข้อมูล 2 ชุด (1) ข้อมูลผลการวัดคุณลักษณะทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6,300 คน จากสำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 จำนวน 470 คน ที่ผู้วิจัยเก็บเอง ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้ตอบและข้อกระทงตาม RSM ด้วยโปรแกรม BIGsTEPS และวิเคราะห์เพื่อหาค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดโดยใช้โปรแกรม MULTILOG และ PARSCALE จากนั้นตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด คุณลักษณะทั่วไปโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่าการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาคเมื่อวิเคราะห์ตาม GRM ให้ค่าฟังก์ชันสารสนเทศสูงกว่าการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค สำหรับการตรวจให้ คะแนนแบบพหุวิภาค วิเคราะห์ตาม GPCM และแบบทวิวิภาคยังไม่สามารถสรุปได้ ว่าวิธีใดให้ค่าฟังก์ชันสารสนเทศสูงกว่ากัน

บรรณานุกรม :
ธนวัฒน์ แสนสุข . (2538). การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนวัฒน์ แสนสุข . 2538. "การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนวัฒน์ แสนสุข . "การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ธนวัฒน์ แสนสุข . การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.