ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติสำหรับ การทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติสำหรับ การทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต
นักวิจัย : ทวีศิลป์ กุลนภาดล
คำค้น : COMPUTER PROGRAM , SAMPLE SIZE DETERMINATION , STATISTICALPOWER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติ สำหรับทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต โดยมีขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ การกำหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและสิ่งที่ต้องการ ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลือกภาษาคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรม ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม และประเมินคุณภาพของโปรแกรม โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เขียนโดยใช้ชุดคำสั่งของภาษา Foxpro version 2.5 และใช้ Foxpro Distribution Kit เป็นตัวแปลภาษา (Compiler) ทำการประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยใช้ผู้ทดลองใช้ จำนวน 20 คน ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ทำให้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อ ใช้กำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติ สำหรับการทดสอบความแตกต่างของค่า มัชฌิมเลขคณิต โปรแกรมนี้สามารถกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติ สำหรับ สถิติทดสอบ t-test 1 กลุ่ม, 2 กลุ่มอิสระ, 2 กลุ่มสัมพันธ์ และ สถิติทดสอบ F- test 3 กลุ่ม ถึง 10 กลุ่ม จากการประเมินโปรแกรมโดยผู้ทดลองใช้ พบว่า คู่มือความชัดเจน โปรแกรมมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ ในการกำหนดขนาดตัวอย่าง และอำนาจทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . (2538). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติสำหรับ การทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . 2538. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติสำหรับ การทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติสำหรับ การทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ทวีศิลป์ กุลนภาดล . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติสำหรับ การทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.