ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร
นักวิจัย : ปราโมทย์ ทองสุข
คำค้น : RAPPORT-BUILDING , INTERVIEW , FARMER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้มเคยใน การสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีผลต่อความจริงใจในการให้ข้อมูล ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการสัมภาษณ์เกษตรกร จากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ เกษตรกร จำนวน 9 คน และเกษตรกรที่เคยถูกสัมภาษณ์ จำนวน 8 คน ที่เลือกมาแบบเจาะจง สร้างแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกรและตรวจสอบคุณภาพโดยการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการสัมภาษณ์ที่ใช้วิธีการสร้างความคุ้นเคยที่ปฎิบัติโดยทั่วไป กับการสัมภาษณ์ที่ใช้แบบแผนการสร้างความคุ้นเคยที่สร้างขึ้นใหม่ ศึกษากับเกษตรกรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เลือกแบบเจาะจง จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน โดยวิธีจับคู่ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นถามเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรวัดความจริงใจในการให้ข้อมูล 3 วิธี คือ 1) คำถามคู่ขนาน จำนวน 6 คู่ 2) สัมภาษณ์ซ้ำโดยบุคคลที่เกษตรกรคุ้นเคยมาก่อน และ 3) ตรวจสอบกับข้อมูลเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาการทดสอบค่าที่ และการทดสอบค่าไคสแควร์ สรุปผลการวิจัย 1. แบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร มีหลักการ 3 ประการ คือ การวางแผน การปฏิสัมพันธ์ (Interaction plan) การติดต่อกับผู้ถูกสัมภาษณ์มากกว่าหนึ่งครั้ง (Multiplecontactf) และการใช้ผู้นำชุมชนเป็นสื่อในการสร้างความคุ้นเคย (Significant person) มี 5 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2) เตรียนผู้สัมภาษณ์ 3) จดหมายแจ้งเกษตรกรล่วงหน้า 4)เข้าพบเกษตรกรครั้งที่หนึ่งพร้อมผู้นำชุมชน 5) เริ่มสัมภาษณ์ 2. เมื่อวัดความจริงใจโดยใช้คำถามคู่ขนาน เกษตรกรที่สัมภาษณ์โดยใช้ แบบแผยการสร้างความคุ้นเคยที่สร้างขึ้น มีความจริงใจในากรให้ข้อมูลมากกว่า เกษตรกรที่สัมภาษณ์โดยใช้วิธีการสร้างความคุ้นเคยที่ปฏิบัติโดยทั่วไป แต่เมื่อวัด ความจริงใจด้วยการสัมภาษณ์ซ้ำ และการตรวจสอบกับข้อมูลเอกสาร พบว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีความจริงใจในการให้ข้อมูลไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ ทองสุข . (2538). การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราโมทย์ ทองสุข . 2538. "การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราโมทย์ ทองสุข . "การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ปราโมทย์ ทองสุข . การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.