ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง
นักวิจัย : อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
คำค้น : RICE HUSK , GASIFICATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000957
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตก๊าซชีวมวลจากแกลบในเครื่องกำเนิดก๊าซแบบเบดนิ่งเป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมของการผลิตก๊าซชีวมวลจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน โดยใช้เครื่องกำเนินก๊าซแบบเบดนิ่ง ประเภท Downdraft gasifier ขั้นตอนของการวิจัยเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย ศึกษาระบบการทำงานของส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งแก้ไขดัดแปลงตลอดจนสร้างเครื่องมือบางส่วนเพื่อความเหมาะสมสำหรับงานวิจัย จากนั้นจึงศึกษากระบวนการแก๊ส-ซิฟิเคชันแกลบในเครื่องกำเนินก๊าซที่ได้ปรับปรุงแล้ว และเก็บข้อมูลการวิจัยโดยมีตัวแปรที่พิจารณา คือ อุณหภูมิของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันและอัตราการไหลของอากาศ ในการทดลองแกลบจะถูกป้อนเข้าทางด้านบนเพื่อเผาไหม้แกลบให้เกิด เป็นก๊าซร้อนและไหลผ่าน คอลัมน์ออกทางด้านล่าง ปฏิกิริยาแก๊สซิฟีเคชันเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิ 650-900 องศาเซลเซียส ความดันบรรยากาศ และให้ค่าอัตราการไหลของอากาศ 0.12 ถึง 0.32 ลูกบาศก์เมตร/นาที องค์ประกอบของก๊าซชีวมวลจะถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโตกราฟี ผลการวิจัยพบว่าภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวมวลในเครื่องกำเนินก๊าซแบบเบดนิ่งที่อุณหภูมิของการทดลอง 850 องศาเซลเซียส และอัตราการไหลของอากาศ 0.20 ลูกบาศก์เมตร/นาที อัตราการป้อนแกลลบ 100-260กรัม/นาที ก๊าซชีวมวลที่ได้มีปริมาณร้อยละ โดยปริมาตรของก๊าซคาร์บอน-มอนอกไซด์ 8.46 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ โดยปริมาณ 5.12 ก๊าซไฮโดรเจนร้อยละโดยปริมาตร 7.78 และก๊าซมีเทนร้อยละโดยปริมาตร 0.83คุณค่าทางความร้อนของก๊าซชีวมวล 671.79 กิโลแคลอรี/ลูกบาศก์เมตร

บรรณานุกรม :
อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย . (2537). การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย . 2537. "การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย . "การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย . การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.