ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป: ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป: ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : สุพิศ ต่างวิวัฒน์
คำค้น : EUROPEAN COMMUNITY , DECISION-MAKING , DIRECTIVE , IMPACTASSESSMENT , ENVIRONMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดเน้นที่จะศึกษาว่า ประชาคมยุโรปมีวิธีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ประเด็นที่ใช้ในการศึกษาคือ การอนุมัติข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับนี้และกระบวนการในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรปนั้นได้ดำเนินการโดยอาศัยวิธีการดำเนินงานแบบเหนือรัฐ สิ่งนี้เห็นได้จากบทบาทของคณะกรรมาธิการยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภายุโรปซึ่งมีสมาชิกเป็นตัวแทนของภูมิภาคมากกว่าเป็นตัวแทนของแต่ละรัฐสมาชิกและแม้สภารัฐมนตรีอาจจะมีอำนาจในการยับยั้งการดำเนินงานของคณะกรรมา ธิการในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติสภารัฐมนตรียังคงชอบการปฏิบัติการร่วมกัน ในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าการปฏิบัติการโดยลำพังของแต่ละรัฐ สมาชิกเอง

บรรณานุกรม :
สุพิศ ต่างวิวัฒน์ . (2537). นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป: ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิศ ต่างวิวัฒน์ . 2537. "นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป: ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิศ ต่างวิวัฒน์ . "นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป: ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุพิศ ต่างวิวัฒน์ . นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป: ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.