ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง:ศึกษากรณีการให้รางวัลใน การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง:ศึกษากรณีการให้รางวัลใน การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นักวิจัย : ดำรงค์ ดีสกูล
คำค้น : THE PROMOTION , PARTICIPATION IN POLITICS , GIVING REWARDS ForVOTING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยถึงระดับความคิดเห็น ของประชาชนในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการให้รางวัลใน การมาใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดยะลา และศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระ ดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และระดับความคิดเห็นของประชาชนในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการให้รางวัลในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดยะลาซึ่งได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ รายได้ อาชีพการอยู่อาศัย ศาสนา และการเปิดรับฟังข่าวสารทางการเมือง โดยการให้รางวัลในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น มิได้ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเลือกตั้งอย่างแท้จริง เมื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาเทียบเคียงกับสมมติฐาน ปรากฏผลดังนี้ 1. เพศ อายุ รายได้ และการอยู่อาศัย ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการให้รางวัลในการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2. ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา และการเปิดรับฟังข่าวสารทาง การเมืองจากสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และระดับความคิดเห็นของประชาชนในการส่งเสริมให้มีส่วนทางการเมือง โดยการ ให้รางวัลในการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นของประชาชนในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการให้รางวัลในการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

บรรณานุกรม :
ดำรงค์ ดีสกูล . (2537). การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง:ศึกษากรณีการให้รางวัลใน การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดำรงค์ ดีสกูล . 2537. "การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง:ศึกษากรณีการให้รางวัลใน การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดำรงค์ ดีสกูล . "การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง:ศึกษากรณีการให้รางวัลใน การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ดำรงค์ ดีสกูล . การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง:ศึกษากรณีการให้รางวัลใน การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.