ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ฉัตรแก้ว บุลสุข
คำค้น : PUBLIC INTEREST , PERSONAL INTEREST
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์จากการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองและโดยประชาชนตลอดจนอิทธิพลของการให้ความสำคัญในลักษณะเช่นนั้น ที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยพร้อมทั้งศึกษาว่าการที่ประชาชนไม่รู้แก่นของปัญหาชุมชนมีส่วนทำให้ประชาชนยอมรับประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พรรคการเมืองให้ความสำคัญทั้งประโยชน์ส่วนรวมและชัยชนะในการเลือกตั้ง โดยให้ความสำคัญในระดับเดียวกัน ถึงแม้ว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งชัยชนะจะนำไปสู่ประโยชน์ส่วนตัวของประชาชนก็ตาม นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนให้ความสำคัญทั้งประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน แต่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพบว่าการที่ประชาชนไม่รู้แก่นของปัญหาชุมชน มีส่วนทำให้ประชาชนยอมรับประโยชน์ส่วนตน การที่พรรคการเมืองและประชาชนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์จากการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมืองในลักษณ์เช่นนี้ เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย พรรคการเมืองให้ความสำคัญกับนโยบายกับการแก้ไขปัญหาที่แก่นของปัญหาและกับประโยชน์ส่วนรวม แต่นโยบายของพรรคยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นปัจจัยที่ชักจูงให้เกิดการสนับสนุนพรรคจากประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายได้และการแก้ไขปัญหาที่แก่นของปัญหาตลอดจนประโยชน์ส่วนรวมนั้นยังมีขอบเขตจำกัดอยู่ในเขตเลือกตั้งมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของประเทศ อีกทั้งพรรคการเมืองและประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนตัวของประชาชน ดังเช่น การซื้อเสียงและการขายเสียง ทำให้ประชาธิปไตยในมิติของกระบวนการและมิติของหลักการยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่

บรรณานุกรม :
ฉัตรแก้ว บุลสุข . (2537). ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉัตรแก้ว บุลสุข . 2537. "ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉัตรแก้ว บุลสุข . "ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ฉัตรแก้ว บุลสุข . ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.