ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : สุวิริยา สุวรรณโคตร
คำค้น : PERSONAL FACTORS , SELF-CONCEPT , ACADEMIC ACHIEVEMENT , ADJUSTMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน กับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลและ หาตัวแปรที่ร่วมพยากรณ์การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล ตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษา พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 585 คน ซึ่งได้จาก การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบวัด อัตมโนทัศน์ซึ่งปรับมาจากเครื่องมือของ ไพจิตรผักเจริญผล และแบบสอบถามการปรับตัว ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ค่าเฉลี่ยการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม และ ด้านการ เรียนภาคทฤษฎีด้านที่พักอาศัย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพบนหอผู้ป่วยด้านบรรยากาศบนหอผู้ป่วยและความสัมพันธ์กับอาจารย์นิเทศก์และกลุ่มผู้ร่วม งานอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และเพื่อน อยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน ชั้นปี รายได้ของครอบครัว และตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศน์ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (r =.26, r =.04, r =.23)ตามลำดับ 3. ตัวแปรที่สามารถร่วมพยากรณ์การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลกระ ทรวงสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ตามลำดับ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นปี อัตมโนทัศน์ ซึ่งร่วมพยากรณ์การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลได้ ร้อยละ 22.99 (R('2) = .2299) ให้สมการทำนายดังนี้ Z = 0.400 GPA + .205 Class + .170 scto (สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน)

บรรณานุกรม :
สุวิริยา สุวรรณโคตร . (2537). ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุวิริยา สุวรรณโคตร . 2537. "ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุวิริยา สุวรรณโคตร . "ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุวิริยา สุวรรณโคตร . ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.