ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย
นักวิจัย : วัฒนา มุลเมืองแสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์นวนิยายอิงพุทธศาสนาในฐานะวรรณกรรมคำสอนร่วมสมัยของนักเขียนนวนิยาย 4 คน คือ สุชีพ ปุญญานุภาพ "ธรรมโฆษ" ทวี วรคุณและวศิน อินทสระ มีผลงานที่เป็นนวนิยายอิงพุทธศาสนาจำนวน22 เรื่อง คือ ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ลุ่มน้ำนัมมทา กองทัพธรรม เชิงผาหิมพานต์ นันทะ-ปชาบดี อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกลีลาวดี ธรรมธาราตะวันออกตะวันตก แสงเทียน ภาพจำลองชีวิต ชีวิตนี้มีอะไร พระอานนท์พุทธอนุชา จอมจักรพรรดิอโศก พุทธจริยา ร่มธรรม อันชนกชนนีนี้รักเจ้าจากวราถึงนภาพร พ่อผมเป็นมหา แม่พริ้งผู้ใจบุญ หลวงพ่อทองวัดโบสถ์ และ วัดดอนบุญ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หลักพุทธปรัชญามีอิทธิพลต่อนวนิยายอิงพุทธศาสนา นักเขียนใช้พุทธปรัชญาเป็นแนวทางในการดำเนินเรื่อง หลักธรรมที่เป็นพุทธปรัชญาเหล่านี้ ได้แก่ ความเป็นอนิจจังของชีวิต การแสวงหาวิธีการคลายความทุกข์ สัมมาทิฎฐิ กฎแห่งกรรม และความสันโดษ นอกจากนี้นักเขียนยังแทรกการสอนจริยธรรมหรือหลักธรรมที่ควรประพฤติและควรละ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนที่ควรประพฤติ คือความกตัญญู ความเพียรเพื่อความสำเร็จ ความเมตตาและการให้อภัย ความเสียสละ และความเป็นกัลยาณมิตร ส่วนที่ควรระวัง คือ ความรัก ส่วนที่ควรละ ได้แก่ อบายมุข

บรรณานุกรม :
วัฒนา มุลเมืองแสน . (2539). นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัฒนา มุลเมืองแสน . 2539. "นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัฒนา มุลเมืองแสน . "นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
วัฒนา มุลเมืองแสน . นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.