ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย
นักวิจัย : วัฒนา ล่วงลือ
คำค้น : INDICATOR , EFFECTIVENESS , UNIVERSITY COUNCILLS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้ประสิทธิผล และมิติประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย พัฒนาแบบประเมินประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย และวิเคราะห์ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย จำแนกตามโครงสร้าง ขนาดของสภามหาวิทยาลัย และประเภทของมหาวิทยาลัย วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาตัวบ่งชี้และ มิติประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยโดยใช้เทคนิค BET (Behavioral Event Technique)ของ เชทและคณะ ซึ่งได้นำวิธีการ 5 ขั้นตอน ของเทคนิค CIT มาใช้ในการเก็บข้อมูล การพัฒนาแบบประเมินประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยโดยใช้กรอบตัวบ่งชี้ประสิทธิผลที่ได้จากการศึกษา และการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรคือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จำนวน 587 คน ได้ข้อมูลกลับ จำนวน 394 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 67.12 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ค่าสหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟการทดสอบค่าที และคะแนนมาตรฐาน ที ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวบ่องชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย มี 71 ประการ จำแนกเป็นมิติประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยได้ 8 มิติคือ 1) มิติเชิงความเข้าใจบริบทของสถาบัน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 9 ประการ 2) มิติเชิงการศึกษาข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ประการ 3) มิติเชิงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 8 ประการ 4) มิติเชิงการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้10 ประการ 5) มิติเชิงการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้8 ประการ 6) มิติเชิงการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้12 ประการ 7) มิติเชิงการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยตัวบ่งชี้10 ประการ และ 8) มิติเชิงการกำหนดกุศโลบาย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้8 ประการ 2. แบบประเมินประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้านความเที่ยงชนิดความคงที่ภายในสูงเท่ากับ 0.972 และมีความตรงตามเนื้อหา ข้อกระทงในทุกมิติประสิทธิผลมีสหสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. สภามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีประสิทธิผลสูง ((...)>2.50) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มีอยู่ 9 แห่ง ที่มีประสิทธิผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (T50) ส่วนอีก 12 แห่งมีประสิทธิผลต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างของสภามหาวิทยาลัย สภาแบบไตรภาคี สภาแบบผู้บริหาร และสภาแบบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีประสิทธิผลแตกต่างกัน ในมิติเชิงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มิติเชิงการติดตามและประเมินผลและมิติเชิงการกำหนดกุศโลบายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนมิติอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนขนาดของสภามหาวิทยาลัย สภาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีประสิทธิผลแตกต่างกันในมิติเชิงการศึกษาข้อมูลการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการกำหนดกุศโลบาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ส่วนมิติอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาคะแนนมาตรฐาน ที สภาขนาดเล็กมีประสิทธิผลสูงกว่าสภาพขนาดกลางและขนาดใหญ่ในทุกมิติ สำหรับสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการกับไม่เป็นส่วนราชการมีประสิทธิผลแตกต่างกันในเกือบทุกมิติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นมิติเชิงการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาคะแนนมาตรฐาน ทีสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีฐานะไม่เป็นส่วนราชการมีประสิทธิผลสูงกว่าสภามหาวิทยาลัยของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการในทุกมิติประสิทธิผล

บรรณานุกรม :
วัฒนา ล่วงลือ . (2538). การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัฒนา ล่วงลือ . 2538. "การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัฒนา ล่วงลือ . "การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วัฒนา ล่วงลือ . การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.