ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
นักวิจัย : สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
คำค้น : FACULTY CULTURE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทยและวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย องค์ประกอบของวัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทยที่พบในผลการวิจัยนี้มี 12 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมอาจารย์นักวิชาการและบริการสังคม2) วัฒนธรรมอาจารย์รักสถาบัน 3) วัฒนธรรมอาจารย์มุ่งงานบริหาร 4)วัฒนธรรมอาจารย์นักประชาธิปไตย 5) วัฒนธรรมอาจารย์เน้นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษา 6) วัฒนธรรมอาจารย์เน้นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ 7) วัฒนธรรมอาจารย์สนใจสังคมและการเมือง 8) วัฒนธรรมอาจารย์ยึดมั่นศาสนา 9) วัฒนธรรมอาจารย์มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ10) วัฒนธรรมอาจารย์รักวิชาชีพ 11) วัฒนธรรมอาจารย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย12) วัฒนธรรมอาจารย์เน้นผลงานวิชาการ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทยมีวัฒนธรรมที่เด่นชัดในระดับมาก 7 ด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านที่ 4, 2, 10, 11, 12, 5 และ9 วัฒนธรรมอาจารย์ที่มีความเด่นชัดในระดับน้อย คือ วัฒนธรรมอาจารย์สนใจสังคมและการเมือง ผลการทดสอบความแตกต่างของวัฒนธรรมอาจารย์ตามตัวแปร สถานภาพอาจารย์ พบว่าอาจารย์เพศชายและหญิงมีวัฒนธรรมต่างกัน 8 ด้าน อาจารย์เพศชายมีวัฒนธรรมที่เด่นชัดกว่าอาจารย์เพศหญิง 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1, 3,7, 9 และ 12 อาจารย์เพศหญิงมีวัฒนธรรมที่เด่นชัดกว่าอาจารย์เพศชาย3 ด้าน คือ ด้านที่ 2, 10 และ 11 อาจารย์ที่อายุต่างกันมีวัฒนธรรมอาจารย์ต่างกัน ใน 10 ด้าน คือด้านที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 และ 11 อาจารย์ต่างสาขาวิชามีวัฒนธรรมอาจารย์ต่างกันใน 5 ด้าน คือด้านที่1, 5, 6, 7 และ 10 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีวัฒนธรรมอาจารย์ต่างกัน 8 ด้าน คือด้านที่ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 และ 12 อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่างกันมีวัฒนธรรมอาจารย์ต่างกัน5 ด้าน คือ ด้านที่ 1, 2, 9, 10 และ 12 อาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาต่างกัน มีวัฒนธรรมอาจารย์ต่างกัน 7 ด้านคือ ด้านที่ 1, 2, 4, 6, 8, 10 และ 11 อาจารย์ต่างมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างของวัฒนธรรมอาจารย์เพียงด้าน เดียวคือ วัฒนธรรมอาจารย์สนใจสังคมและการเมืองโดยพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีวัฒนธรรมด้านนี้เด่นชัดกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัยนี้ได้พัฒนาแบบวัดวัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเที่ยง 0.94

บรรณานุกรม :
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . (2538). การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . 2538. "การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . "การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.