ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล
คำค้น : MOTIVATION FACTOR , HYGIENE FACTOR , JOB SATISFACTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยบำรุงรักษา และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และอาจารย์พยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาลรัฐ เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจ ปัจจัยบำรุงรักษา และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน อายุ ระดับการศึกษา สภาพสมรสสังกัดและที่ตั้ง หาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ โดยใช้แบบสอบถาม ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยบำรุงรักษาและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ รวม 19 แห่ง จำนวน539 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ในการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหาร และอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ มีปัจจัยจูงใจ ปัจจัยบำรุงรักษา และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้บริหาร และอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ ที่มีตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน อายุ สภาพแวดล้อมและสังกัด แตกต่าง กัน จะมีปัจจัยจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์ พยาบาลที่มีระดับการศึกษาและที่ทั้ง แตกต่างกัน มีปัจจัยจูงใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผู้บริหาร และอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐที่มีตำแหน่งและสังกัดแตกต่างกัน มีปัจจัยบำรุงรักษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลที่มี ประสบการณ์การทำงานอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และที่ตั้ง แตกต่างกัน จะมีปัจจัยบำรุงรักษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผู้บริหาร และอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ ที่มีตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน อายุ การศึกษา และสังกัด แตกต่างกัน มี ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหาร และ อาจารย์พยาบาลที่มีสภาพสมรสและที่ตั้งแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยบำรุงรักษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และอาจารย์พยาบาลในทางบวกระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล . (2537). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล . 2537. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.