ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิกกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยา บาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิกกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยา บาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : สมศรี สัจจะกุลรัตน์
คำค้น : SELF-CONCEPT , CLINICAL ENVIRONMENT , DECISION MAKING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000782
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการตัดสิน ใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล ในชั้นระบุถึงปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ทางเลือก และการเลือกทางปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และเพื่อศึก ษาความต้องการระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิกกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยา บาลชั้นปีที่ 1 ตัวอย่างประชากรคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งเรียนวิชาบัง คับทุกวิชาในปีที่ 1 ครบถ้วนแล้ว วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 200 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขั้น เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยคือแบบวัดอัตมโนทัศน์ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางคลินิกและแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น ผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และความ เที่ยง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ขั้นระบุปัญหา คือ 4.89 ใน 12 คะแนนขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 60.18 ใน 100 คะแนนขั้นการวิเคราะห์ทางเลือกคือ 19.93 ใน 48 คะแนน และขั้นการเลือกทางปฏิบัติ คือ 9.97 ใน 24 คะแนนทุกขั้นตอนจัดอยู่ในระดับปานกลาง 2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ใช้แบบคิดในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลอยู่ 2 แบบได้แก่ การคิดแบบรีบด่วนให้ข้อสรุป และการคิดแบบพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ผู้ใดใช้แบบคิดในวงแคบหรือแบบติดไม่มีหลักการ 3. กลุ่มตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล ในแต่ละขั้นตอนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีดังนี้ 3.1 ขั้นการระบุปัญหา ตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศใน การทำงานของทีมการพยาบาล สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันได้ร้อยละ 9.07 (R'(2) = .0907) 3.2 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ซึ่งอธิบายความแปรผันได้ร้อยละ 3.20 (R('2) = .0320) 3.3 ขั้นการวิเคราะห์ทางเลือก ตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือคะแนนที่เฉพาะวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ซึ่งอธิบายความแปรผันได้ร้อยละ 2.00 (R'(2) = .0200) 3.4 ขั้นการเลือกทางปฏิบัติ ตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งอธิบายความแปรผันได้ร้อยละ 5.34 (R('2) = .0534)

บรรณานุกรม :
สมศรี สัจจะกุลรัตน์ . (2537). ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิกกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยา บาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศรี สัจจะกุลรัตน์ . 2537. "ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิกกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยา บาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศรี สัจจะกุลรัตน์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิกกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยา บาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สมศรี สัจจะกุลรัตน์ . ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิกกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยา บาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.