ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาในวารสารการศึกษาดัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาในวารสารการศึกษาดัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537
นักวิจัย : ชุติมา เศรษฐภักดี
คำค้น : CONTENT ANALYSIS , ARTICLES , EDUCATIONALS TECHNOLOGY , SELECTED THAI EDUCATIONAL JOURNALS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาในวารสารการศึกษาคัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2535ถึง พ.ศ. 2537 และ (2) วิเคราะห์เนื้อหาบทความ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทความจำนวน 202 เรื่อง จาก 24 วารสารการศึกษาผู้วิจัยวิเคราะห์บทความตามเนื้อหาหลักโดยจำแนกเนื้อหาออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์หลัก 5 เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้แก่ แบบสำรวจบทความและแบบวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่และร้อยละ ผลจากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่า : (1) มีบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน 202 เรื่อง ปรากฏอยู่ใน 24 วารสารการศึกษา (2) ปี พ.ศ. 2535 มีจำนวนร้อยละของบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาตีพิมพ์มากที่สุด (3) ปี พ.ศ. 2535 พบว่ามีบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การศึกษามากที่ สุด และในปีพ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2537 พบว่ามีบทความเกี่ยวกับการวิจัยทาง เทคโนโลยีการศึกษามากที่สุด (4) การวิเคราะห์ที่จำแนกตามสาระสำคัญ พบว่ามีบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 21.75 และไม่มีบทความในสาระสำคัญต่อไปนี้เลย คือ ภาพยนตร์เพื่อการศึกษาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับสื่อการสอน การศึกษานอกสถานที่ และการสัมมนา (5) การวิเคราะห์ที่จำแนกตามกลุ่มวิชาในหลักสูตร พบว่ามีบทความในกลุ่มวิชาการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.74 และไม่มีบทความในกลุ่มวิชาต่อไปนี้เลย คือภาพยนตร์เพื่อการศึกษา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับสื่อการสอนการศึกษานอกสถานที่ และการสัมมนา (6) การวิเคราะห์ที่จำแนกตามขอบข่ายสาระทฤษฎีและหลักการทางเทคโนโลยีการศึกษาทั้ง 9 ขอบข่ายพบว่า มีบทความด้านสื่อการศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.43 และมีบทความด้านการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.7 (7) การวิเคราะห์ที่จำแนกตามประเภทของสื่อการสอน พบว่ามีบทความเกี่ยวกับสื่อวิธีการ / กิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.32 และมีบทความเกี่ยวกับสื่อบุคคลน้อยที่สุด ร้อยละ 4.19 สำหรับหัวข้อเรื่องที่ปรากฏในบทความมากที่สุดคือการเลือกและการใช้สื่อและหัวข้อเรื่องที่มีน้อยที่สุดคือแนวโน้ม (8) การวิเคราะห์ที่จำแนกตามประเภทของบทความพบว่า มีการเขียนบทความทางวิชาการมากที่สุด คือ ร้อยละ 50.49

บรรณานุกรม :
ชุติมา เศรษฐภักดี . (2538). การวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาในวารสารการศึกษาดัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุติมา เศรษฐภักดี . 2538. "การวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาในวารสารการศึกษาดัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุติมา เศรษฐภักดี . "การวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาในวารสารการศึกษาดัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ชุติมา เศรษฐภักดี . การวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษาในวารสารการศึกษาดัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.