ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อนับยานพาหนะบนถนน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อนับยานพาหนะบนถนน
นักวิจัย : เกษร สุนสิน
คำค้น : IMAGE ANALYSIS , VEHICLES COUNTING , DETECTOR TRAFFIC
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมต้นแบบสำหรับนำไป ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาปริมาณยานพาหนะบนถนนโดยโปรแกรมที่ออกแบบและ สร้างขึ้นนี้จะใช้งานกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ภายใต้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์วินโดวส์ในภาวะเพิ่มพูน (Enhance mode) และมีแผงวงจร วีดีโอบลาสเตอร์เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณภาพจากเครื่องเล่นเทปเป็นข้อมมูลภาพ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลภาพในรูปแบบ YUV บนหน่วยความจำของแผงวงจร การออกแบบและสร้างโปรแกรมนี้ ได้ครอบคลุมถึงการออกแบบส่วนเชื่อมโยงกับผู้ใช้ โครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ไมโครซอฟต์ วิชวลชี พลัส พลัส เป็นตัวแปรภาษาในการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมที่ได้จะใช้แถบตรวจจับ 2 แถบ ขวางทางเดินรถ ในการตรวจนับ และหาความเร็วของยานพาหนะนั้นอาศัย ความเข้มของแสงตามแถบตรวจจับ ซึ่งเมื่อนำมาทดสอบการทำงานแล้วพบว่าโปรแกรมสามารถ ใช้หาปริมาณและความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการนับปริมาณยานพาหนะเพียงร้อยละ 5 ขณะที่การวัดความเร็วของยานพาหนะคลาดเคลื่อนไปประมาณ 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดความเร็วของรถ ณ ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บรรณานุกรม :
เกษร สุนสิน . (2537). การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อนับยานพาหนะบนถนน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกษร สุนสิน . 2537. "การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อนับยานพาหนะบนถนน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกษร สุนสิน . "การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อนับยานพาหนะบนถนน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
เกษร สุนสิน . การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อนับยานพาหนะบนถนน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.