ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอมน้ำและการระเหยในคอลัมน์ทรายผสมโพลิเมอร์ดูดน้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอมน้ำและการระเหยในคอลัมน์ทรายผสมโพลิเมอร์ดูดน้ำ
นักวิจัย : สินศุภา จุ้ยจุลเจิม
คำค้น : WATER-ABSORBING POLYMERS , RETENTION , DIFFUSION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโพลิเมอร์ดูดน้ำที่มีต่อ การอมน้ำของทรายในคอลัมน์ที่ใช้ศึกษา และวัดหาสัมประสิทธิ์การแพร่สำหรับ การทดลองครั้งนี้ โพลิเมอร์ดูดน้ำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอมน้ำให้กับทรายเปล่า และยังช่วยยืดระยะเวลาให้น้ำคงอยู่ในคอลัมน์ทรายนานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปริมาณน้ำในทรายเปล่ากับทรายผสมโพลิเมอร์ดูดน้ำในสภาวะ ของอากาศที่ผ่านเหลือคอลัมน์มีอุณหภูมิและความชื้นเดียวกัน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์การแพร่สำหรับการทดลองนี้พบว่า สัมประสิทธิ์การแพร่จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่มีอยู่ในคอลัมน์ และรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการทดลองนี้คือ สัมประสิทธิ์การแพร่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปริมาณน้ำที่คงที่อยู่ในคอลัมน์ ตามสมการ D(,r) = am + (1-a)โดยที่ a เป็นค่าที่คงที่มีค่าเท่ากับ 0.30

บรรณานุกรม :
สินศุภา จุ้ยจุลเจิม . (2537). การอมน้ำและการระเหยในคอลัมน์ทรายผสมโพลิเมอร์ดูดน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สินศุภา จุ้ยจุลเจิม . 2537. "การอมน้ำและการระเหยในคอลัมน์ทรายผสมโพลิเมอร์ดูดน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สินศุภา จุ้ยจุลเจิม . "การอมน้ำและการระเหยในคอลัมน์ทรายผสมโพลิเมอร์ดูดน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สินศุภา จุ้ยจุลเจิม . การอมน้ำและการระเหยในคอลัมน์ทรายผสมโพลิเมอร์ดูดน้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.