ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในแนวระนาบหน้า-หลัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในแนวระนาบหน้า-หลัง
นักวิจัย : ตริฉัตร จำปาวัลย์
คำค้น : BIOMECHANICS , PSYCHOPHYSICS , WORK PHYSIOLOGY , LIFTING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจัยความถี่ของการยก ความสูงของการยก และน้ำหนักของภาระ งานที่ยก ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยอันเนื่องมาจากงานยกของที่มีผลส่งเสริมให้เกิด อาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่าง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะ 1) ศึกษาผลกระทบของความถี่ ความสูง และน้ำหนักของภาระงานที่ยกต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงสรีรวิทยา 2) หาขีดจำกัดการทำงานที่เหมาะ สมของงานยกของในระนาบหน้า-หลัง สำหรับงานยยกของที่ความสูงและความถี่ที่กำหนดไว้ในบบแผนการทดลอง 3) เปรียบเทียบขีดจำกัดการทำงานที่เหมาะสมของงานยกของกับผลงานวิจัยอื่น ๆ ระดับของปัจจัยที่ทำการศึกษาคือ ความถี่การยก 3 ครั้งต่อนาที และ 6 ครั้งต่อนาที ความสูงการยก 75 ซม. และ 125 ซม. จากพื้น น้ำหนักภาระงาน 5 กก. 12 กก. และ 25 กก. ทดลองกับผู้ถูกทดสอบเพศชายจำ นวน 8 คน ในสามแนวทางคือ 1) การใช้การตอบสนองทางสีรวิทยาเป็น เกณฑ์ (Physiological Aproach) 2) จิตฟิสิกส์ (Psychopysical Approach) และ 3) ชีวกลศาสตร์ (Biomechamical Approach) ผลการทดลองในแนวทางการใช้การตอบสนองทางสรีรวิทยา เป็นเกณฑ์พบว่าปัจจัยทั้งสามมีผลบต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และพบว่าขีดจำกัดความปลอดภัยของการยกของเท่ากับ 6 กก. และ 11 กก. สำหรับความสูงของการยก 125 และ 75 ซม. ที่ความถี่การยก 6 ครั้งต่อนาทีตามลำดับ ส่วนที่ความถี่ของการยก 3 ครั้งต่อ นาที ขีดจำกัดความปลอดภัยควรเท่ากับ 13.5 กก. และ 6.5 กก. สำหรับ ความสูงของการยก 75 และ 125 ซม. ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ผลงานวิจัยอื่นพบว่าให้ผลที่ใกล้เคียงกัน

บรรณานุกรม :
ตริฉัตร จำปาวัลย์ . (2537). ขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในแนวระนาบหน้า-หลัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ตริฉัตร จำปาวัลย์ . 2537. "ขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในแนวระนาบหน้า-หลัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ตริฉัตร จำปาวัลย์ . "ขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในแนวระนาบหน้า-หลัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ตริฉัตร จำปาวัลย์ . ขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในแนวระนาบหน้า-หลัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.